Fokus Aktiv involvering, deltakelse og kompetanseheving hos ansatte i kommunene knyttet til å ta i bruk digitale tjenester, er grunnleggende prinsipper for gjennomføringen av prosjektet eBygg. Bedre dialog med eBygg Kari Granlund Prosjektmedarbeider i eBygg, ansatt i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Prosjektet ble igangsatt våren 2006, etter initiativ fra Fagforbundet og Forum for Innovasjon. Målet er å bidra til raskere innføring, bedre kvalitet og mer effektivitet i plan- og byggesaksprosessen, og å sikre en brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning, innbyggere og næringsliv. Med i prosjektet er 16 kommuner i Rogaland (300.000 innbyggere), 13 kommuner på Nordmøre (72.000 innbyggere) og fire kommuner i Østerdalen (16.000 innbyggere). Det offentlige er en sentral premissgiver for byggenæringen. Grensesnittene mot det offentlige er mange, som regelverk for plan- og byggesaker, finansieringsordninger, forskrifter og krav som omfatter materialer og teknikker, tilsyn, kontroll, og tilgang til ulike grunnlagsdata og offentlige registre. En viktig erkjennelse er at det er for lite samhandling mellom kommuner, statlig og regional forvaltning. Publikum og bransje ønsker flere, bedre og raskere tjenester, og kravene om og behovene for effektiv ressursbruk øker. Det er altså ikke et mål for eBygg å utvikle banebrytende ny teknologi, men å tilrettelegge for mer samhandling, ta i bruk løsninger som fins eller som er under utvikling og å sørge for at de fører til mer effektive måter å jobbe på, samtidig som kvaliteten på tjenestene sikres. For å gi et eksempel på hva et elektronisk arkiv vil bety for den enkelte kommune, kan vi gå til ORKidé-regionen på Nordmøre, som har ca. 10.000 årlige henvendelser angående mapper i arkivene. Dette betyr at noen må gå minst 10.000 ganger til det fysiske arkivet og hente papirdokumenter. Med disse dokumentene tilgjengelig i et elektronisk arkiv, sier det seg selv at både kommunens ansatte og de som henvender seg vil spare ressurser. Kommunene kan gi innsyn i dokumenter via internett, og elektroniske arkiver gir økt tilgjengelighet, økt sikkerhet, raskere saksbehandling og bedre kvalitet. også endringer i rutiner og arbeidsoppgaver, og kravene til yrkesutøverne øker. Dette innebærer at utdanningen for mange yrker gjennomgår til dels revolusjonerende endringer. Kanskje må noen av de ansatte også skifte arbeidsplass. Slike endringer skaper lett usikkerhet. Noen føler at det blir for stor avstand mellom den kompetansen de har opparbeidet seg og de nye kravene som stilles. Fagforbundet har vært en pådriver og en viktig støttespiller for å tilrettelegge kompetansetiltak. Arbeidsgrupper og faglige nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt har vært suksessfaktorer for de gode prosessene så langt i prosjektet. Ikke minst har samarbeidet «Det blir en stor utfordring å finne gode løsninger for å utnytte det potensialet som ligger i teknologien og samtidig ikke gjøre våre yrkesutøvere overflødige.» Arbeidsformen i prosjektet skiller seg også ut fra andre ikt-prosjekter. I eBygg legges det mer vekt på gode prosesser og involvering av de ansatte enn på teknologien. At omstilling basert på ny teknologi er utfordrende, er det mange eksempler på. Det er ikke bare teknologien som endrer seg. Det blir hatt stor betydning for mindre kommuner. For å gjøre kunnskapsdelingen lett tilgjengelig, er all dokumentasjon i prosjektet samlet på Difis portal kunnskapsnettverk.no, og på KS ikt-forums nettside. Tidligere i år ble det også inngått et samarbeid mellom eBygg og Geo- 36 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON