Seksjonsleder Lærerike arkivardager Kommuner som inngår interkommunalt samarbeid, må avklare hvem av kommunene som skal ha ansvaret for å arkivere. Det understreket Tom Oddby fra byarkivet i Drammen på fagdager for arkivansatte i Fagforbundets lokaler i oktober. – Arkivlederne og de kommunale arkivinstitusjonene må spille rådmennene og politikerne gode på dette området, slik at arkivspørsmål kommer på dagsorden, sa Oddby. Krev innsyn Byarkivaren tok også til orde for åpenhet i forvaltningen. Han mener interkommunale virksomheter og kommunale aksjeselskaper bør forholde seg til samme krav som kommunen selv. Skjermer innbyggerne Konsulent Tine Kristoffersen i Tromsø kommune tok for seg arkivering og journalføring på kemnerkontoret der hun har sin daglige arbeidsplass. – Vi får inn mange brev med personlige opplysninger, og vi ønsker å skjerme innbyggerne. Derfor bruker vi bare overskrift på saken, ikke navn og fødselsnummer, sa Kristoffersen. Som eksempel fortalte hun Tom Oddby og Tine Kristoffersen at det fins et eget skjema for betalingsutsettelse på skatten. Noen sender bare brev. Da blir det arkivert under overskriften «Søknad om betalingsavtale», og registreres i Sofie, som brukes av skatteetaten og står for skatt, oppfølging, forvaltning, innfordring og ettersyn. Mange temaer De rikholdige fagdagene var satt sammen av Faggruppe for arkivansatte. Andre temaer var håndtering og kassasjon av sensitive opplysninger i for eksempel personal-, elev- og klientmapper. Arkivet i et Nav-kontor ble belyst med eksempel fra Møre og Romsdal, mens Fagforbundets egen advokat, Nils Lie, belyste etikk, varsling og taushetsplikt. Elektronisk arkivering og behandling av offentlige arkiver var også tema. Alle innledningene er lagt ut på hjemmesidene til Seksjon kontor og administrasjon på www.fagforbundet.no    MoS eForvaltningskonferansen 2011 Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm tar for seg arbeidsgivers overvåkingsmuligheter på neste års eForvaltningskonferanse som blir holdt 9.–10. februar i Kongressenteret i Oslo Hovedtema betydningen av personvern i saksbehandlingen. Konferansen vil også ta for seg ulike typer adgangskontroller, kontroll av arbeidstakernes bevegelser i arbeidstida som for eksempel GPS, kikking og styring av adgang til personopplysninger, for å nevne noe. Påmeldingsfrist er 10. januar. Meld deg på på www.fagforbundet.no, Seksjon kontor og administrasjons sider og klikk på konferansen.    MoS Fortsatt framgang Fagforbundet vokser, og det gir utfordringer og muligheter. Forbundet blir stadig bedre på yrkesfaglig jobbing, det gjelder både yrkesutvikling og tilbudet til seksjonens ulike yrkesretninger. Vi legger bak oss det første året i en ny landsmøteperiode, og mange av vedtakene som ble gjort i november 2009, har vært en god rettesnor for seksjonsarbeidet. Seksjon kontor og administrasjon har i 2010 hatt et rekordstort antall arrangement; om lag 85 ulike kurs og fagdager er avholdt av SKA sentralt og i fylkeskretsene. I tillegg vet vi det er mange ulike yrkesfaglige tilbud ute på arbeidsplassene og i de lokale fagforeningene. Gudbrandsdalen er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder lokal jobbing; der har de samarbeidet på tvers av fagforeningene og klart å tilby medlemmene flere faglige tilbud gjennom året. Seksjonsarbeidet er viktigst ute mot medlemmene – det er også der det kan føles tyngst å få det til. Å utvikle et fagskoletilbud er viktig, vi ønsker flere med fag- brev. Høgskolearbeidet er også viktig, og satsinga vår der verver nye grupper. Samarbeid er derfor alltid en nøkkel til suksess. SKA-medlemmene representerer mange yrkesgrupper som alle har krav på forbundets oppmerksomhet. Kontoransatte jobber ofte spredt på de ulike arbeidsplassene, i foretakene eller i organisasjonen. Seksjonen har som overordna mål å skape et yrkesfaglig fellesskap der alle enkeltyrkene blir synliggjort slik at statusen innen seksjonenes fagområder heves. GERD EVA VOLDEN Utdanningsspørsmål er alltid aktuelle; å utvikle et fagskoletilbud er viktig, vi ønsker flere med fagbrev. Høgskolearbeidet er også viktig, og satsinga vår der verver nye grupper. Neste år skal vi bli enda bedre. Da skal diskusjoner om områder som stipend, etikk, fagstiger, fagskoletilbud, nye læreplaner og oppfølging av enkeltfag og fagområder i yrkesopplæringa gå fra bunn til topp i Fagforbundet. Det blir både spennende og utfordrende. God jul alle sammen. 38 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON