FRAMTIDAS BYGGESØKNADER I framtida blir kanskje en byggesøknad behandlet på denne måten: • Søker laster ned 3D-BIMmodell av garasje fra firmaet som skal levere garasjen. • Modellen legges inn i interaktivt reguleringskartlag som viser eventuelle brudd på reguleringsbestemmelser. • Nabolister genereres automatisk, og naboer varsles direkte på e-post eller via Min side • Søker får melding på e-post når søknad er mottatt, og kan følge bevegelser via Min side. • RSS-feed på bevegelser i saken (melding på mobil). integrasjonsprosjektet (GI) i regi av Statens kartverk, KS og fyrtårnkommuner bestående av Trondheim, Arendal og tolv kommuner i Vestfold. Fordelen med samarbeidet er at prosjektene utfyller hverandre. GIprosjektet etablerer felles grensesnittstandarder for samspill mellom systemene i plan- og byggesaksprosessen, og eBygg realiserer gevinstene som ligger i standardiseringen gjennom å være pådriver for mer effektive og brukervennlige ittjenester for saksbehandlere, byggenæring og innbyggere. Mange av Fagforbundets medlemmer har kort formalkompetanse, med arbeidsoppgaver som teknologien etter hvert vil overta. Det blir en stor utfordring å finne gode løsninger for å utnytte det potensialet som ligger i teknologien og samtidig ikke gjøre våre yrkesutøvere overflødige. Vi må fortsette arbeidet for etter- og videreutdanning og utnytte vår kunnskap i omstillingsprosesser slik at medlemmene står godt rustet til å møte nye teknologiske utfordringer. Erfaringer fra eBygg-prosjektet – med involvering av ansatte, gode nettverk, kunnskapsdeling og tett samarbeid med systemleverandører – kan enkelt overføres til andre områder hvor ny teknologi skal tas i bruk. Ved å benytte de ansattes kompetanse, vil behovet for konsulenttjenester bli mindre. Kommunenes gevinst blir å beholde kompetansen i egen organisasjon. PROSJEKTMÅL Konkrete arbeidsmål for 2009–2011 er å sikre utvikling av: • Digital plandialog og digital byggesaksdialog – tilpasset flest mulig kom- binasjoner av kartsystemer og sak/arkivsystemer. • Dialogløsninger mellom kommunene og fylkesmann/fylkeskommune. • Modeller for opprettelse og vedlikehold av digitale planregistre/planarkiv. • Kompetansetiltak for kommunalt ansatte. • Felles beste praksis for ajourhold og oppdatering av kart og arkiv. • Økt kvalitet og omfang av digitalisert informasjon. Fagbladet 12/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM