Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Anne-Gry Rønning Aaby Juss Ola J. Ellestad Tariff Magne Gundersen Forsikring Nils Lie Juss Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Overtid/avspasering etter seminar SPØRSMÅL: Vi skal på personalseminar med overnatting som strekker seg over to dager. Reisen fra arbeidsstedet til seminarstedet tar ca to timer. Mine to spørsmål er: 1. Kan arbeidsgiver pålegge oss å være med på foredrag/gruppearbeid/rollespill m.m. langt ut over vanlig arbeidstid, den første seminarkvelden? 2. Etter seminarslutt dagen etter skal vi kjøre hjem. Vi kommer tilbake til arbeidsstedet ca. kl 17.30 på en fredag, ca. to timer etter vanlig arbeidstidsslutt, og deretter skal hver enkelt komme seg videre til eget hjem. Burde vi få avspasering/overtid for denne lange arbeidsdagen? Min vanlige arbeidsdag er fra 07.30 til 15.00.    E.F SVAR: Et alminnelig utgangspunkt er at det ikke utbetales overtid eller timelønn/avspasering for arbeid på kurs/ tjenestereiser. For de fleste arbeidstakere som dette spørsmålet kan være aktuelt for, er ulempene ved reiser og reisetid ofte kompensert på annen måte. Således bør det ved pålagte kurs være avklart/fastsatt på forhånd en ordning hvorledes eventuelt varighet ut over ordinær arbeidstid skal kompenseres, f.eks. i form av avspasering. Dersom det ved tjenestereiser/kurs er slik at en vesentlig del av arbeidstida går med til reise til og fra oppdragsstedet, kan det være rimelig at vedkommende får avspasere/ eventuelt får utbetalt ordinær timelønn for reisetid ut over normal arbeidstid. I alle fall den forlengede reisetid i forhold til vanlig reise til og fra bosted og ordinær arbeidsplass. Ola Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser SPØRSMÅL: Jeg er ansatt som konsulent i en kommune. Arbeidet er for det meste prosjektbasert. I min arbeidsavtale står det at jeg er unntatt arbeidsmiljølovens kapittel 10, og at jeg derfor ikke har en fast arbeidstid. Stillingen er ikke så forskjellig fra alle andres, og jeg må være på jobb til de samme tidene som de andre. Jeg får ikke overtidsbetalt dersom jeg jobber mye. Ikke får jeg avspasert timer heller. Kan dette være riktig?    O.F. SVAR: Arbeidsmiljøloven har bestemmelser i §10-12 (2) om at arbeidstakere som arbeider i en særskilt uavhengig stilling kan unntas fra enkelte bestemmelser i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Bestemmelsen er ment å være en snever unntaksregel, og det skal relativt mye til for at den kommer til anvendelse. Når det gjelder ditt konkrete spørsmål, er det vanskelig å svare helt klart, da jeg mangler detaljert informasjon om arbeidsoppgavene. For at stillingen skal kunne være særlig uavhengig, må arbeidsoppgavene innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet. Dette gjelder både hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Stillingens reelle innhold må kartlegges. At arbeidstakeren får høy lønn, betyr ikke nødvendigvis at stillingen er «særskilt uavhengig». Dette vil kunne være en av flere faktorer som skal vurderes. At arbeidstakeren har en såkalt nøkkelstilling, er heller ikke avgjørende. Ofte brukes nøkkelstilling om arbeid hvor det er den faglige kompetansen som er viktig for arbeidsgiver, og ikke det at stillingen som sådan gjør arbeidstaker uavhengig. Hålogaland lagmannsrett vurderte i en sak fra 2008 om en prosjektarbeider var ansatt i en «særlig uavhengig stilling» eller ikke. Arbeidstakeren hadde liten selvstendig beslutningsmyndighet. Arbeidet var prosjektorientert, men mellom prosjektene inngikk arbeidstakeren i den alminnelige 24 > Fagbladet 1/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL