Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 OSLO E-post: barespor@fagforbundet.no en flytter ut Forsikring når Hva skal til for å få yrkesskadeerstatning? SPØRSMÅL: Jeg er hjelpepleier og ble skadet på jobb i forbindelse med at en pasient falt over meg. Jeg har etter dette hatt store smerter i ryggen, og er nå blitt ufør. Nav har godkjent skaden som yrkesskade, men har likevel ikke godtatt at min uførhet skyldes yrkesskaden. Jeg har vært i jobb hele tiden før skaden, og det er først nå, etter denne yrkesskaden at jeg har hatt ryggplager. Hvordan kan dette være riktig? TL SVAR: For yrkesskadesaker er det flere vilkår som må være oppfylt før en erstatning eventuelt kan utbetales. Det grunnleggende er at man har fått godkjent skaden som yrkesskade. Slik godkjennelse foreligger i din sak. Det neste spørsmålet er om yrkesskaden har medført uførhet eller varig medisinsk men, dvs. om det er en nødvendig årsakssammenheng mellom dine plager i dag og yrkesskaden. I utgangspunktet baserer dette seg på medisinske vurderinger. Nav/forsikringsselskapet vil i slike tilfeller innhente informasjon fra fastlege eller andre, og tidligere sykehistorie blir gjennomgått. Dersom du har hatt tilsvarende plager før skaden skjedde, vil dette bli vektlagt av Nav/forsikring. Det er derfor viktig at du tar kontakt med fastlegen din slik at han/hun kan hjelpe deg med å dokumentere at hele eller i hvert fall deler av din uførhet må ha sin årsak i yrkesskaden. For yrkesskader er det viktig at man oppsøker lege med én gang man har vært utsatt for en arbeidsulykke. Dette vil være viktige bevis senere i en yrkesskadesak. Ikke tenk at skaden ikke var så ille, eller at ting går over. Om ikke annet, så ta en telefon til legen og be om at telefonsamtalen blir dokumentert i legejournalen. Det viser seg ofte at en skade er mer omfattende etter som tida går, særlig når det gjelder rygg-/nakkeskader. At det går tid før man oppsøker lege første gang etter en skade, vil bli brukt imot en senere i en eventuell erstatningssak. Det er også viktig at man fortsetter å gå til legen for plagene dersom disse fortsetter. Grunnen til dette er at det ofte kan ta lang tid før man faller helt ut av arbeidslivet, og Nav vil vektlegge om det gjennom legejournalen både kan dokumenteres en akutt skade (at man oppsøkte lege i tilknytning til skaden), og om det er brosymptomer mellom skaden og uførheten (at denne skaden/plagene har vedvart hele tiden fram til man faller ut av arbeidslivet). Dette er et stort problem i mange yrkesskadesaker, og gjør det vanskeligere å få gjennomslag i Nav og hos forsikringsselskapene. Dette er derfor svært viktig! Anne-Gry Rønning-Aaby, juridisk avdeling i Fagforbundet SPØRSMÅL: Hvordan er reglene for kollektiv hjemforsikring når to ektefeller flytter fra hverandre og bare den ene er LO-medlem? Tom SVAR: LOfavør kollektiv hjemforsikring gjelder i utgangspunktet for medlemmets husstand. Når ektefeller flytter fra hverandre, følger forsikringen medlemmet. Men i en periode på inntil to måneder gjelder forsikringen for både ny og gammel bolig, uavhengig av hvem som flytter ut. Den av ektefellene som ikke arbeidsstyrken. Under prosjektarbeidet var arbeidstida styrt av prosjektenes framdrift, og ikke «...av hans egne vurderinger eller ønsker om når det var ønskelig eller hensiktsmessig å arbeide.» Domstolen kom til at arbeidstakeren ikke styrte arbeidstida, og han kunne komme under et betydelig press for å ferdigstille prosjekter som arbeidsgiver hadde påtatt seg. Arbeidstakeren ble i denne saken ikke regnet for å ha en særlig uavhengig stilling. Forholdet til prosjektarbeid ble kommentert i forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 1977 (NOU 1992: 20 side 152). Det ble uttalt her at prosjektarbeidere «... i utgangspunktet ikke er unntatt fra arbeidstids- er LO-medlem, får altså inntil to måneder på seg til å kjøpe en ny innboforsikring. Denne fristen er absolutt, så i praksis er det bare å skaffe seg en hjemforsikring med en gang for den som ikke lenger er dekket. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen reglene. Dette må gjelde selv om arbeidstakeren skulle ha en stilling som linjeleder eller liknende mellom prosjektoppdragene. Vurderingen av eventuelle unntak må prinsipielt gjøres i forhold til de konkrete arbeidsoppgavene.» Selv om stillingen er regnet for å være særlig uavhengig, må arbeidsgiver ivareta vernebestemmelsene i aml. §10-2. En arbeidstaker som har arbeidet ut over alminnelig arbeidstid, og som feilaktig har lagt til grunn at han/hun var omfattet av unntaksbestemmelsen i aml. §10-12 (2), vil kunne ha krav på overtidsbetaling. Nils Lie, juridisk avdeling i Fagforbundet Fagbladet 1/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonHEL