Sunn sex for alle Økt kompetanse blant ansatte kan trolig bidra til at personer med utviklingshemning får et sunnere seksualliv. Mange ansatte i barnehager, boliger, skoler og dagsentre mangler kompetanse til å veilede mennesker med spesielle opplæringsbehov i seksuelle spørsmål. Høgskolen i Akershus har derfor utviklet en etterutdanning for ansatte som arbeider med mennesker med kognitiv svikt. – Vi tror økt kompetanse blant personalet kan bidra til færre overgrep mot funksjonshemmede, færre tilfeller av skjevutvikling og et bedre seksualliv for tjenestemottakerne, sier Peter Zachariassen, Hilde Lunde og Wenche Fjeld, som alle er tilknyttet høgskolen. Utsatt Mennesker med funksjonshemning er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre. Likevel Sykehus i navnet Hvis kirurgisk eller indremedisinsk kirurgi forsvinner fra et sykehus, er det stor risiko for at også turnuslegene uteblir. For å få godkjent sin turnustjeneste, må nemlig legen arbeide på et sykehus med disse to funksjonene. Det er Jarl-Magnus Kikut Moen som i Hardanger Folkeblad gjør oppmerksom på dette. «Når kirurgisk akkuttfunskjon avvikles og siste kull turnusleger pakker kofferten og drar, vil Odda sjukehus kun eksistere i helseministerens realitetsfjerne retorikk om at ingen lokalsykehus vil legges ned,» skriver Kikut Moen.    KES mangler mange boliger og skoler rutiner for hvordan ansatte skal håndtere en mistanke om overgrep på en av deres brukere. Det er først når det blir avdekket overgrep, at dette blir et tema. Da er det bedre å få økt kompetanse og bevissthet slik at de ansatte blir i stand til å utvikle rutiner før noe sånt skjer. Sunn utvikling Zachariassen, Lunde og Fjeld ønsker også å forebygge skjev- utviklet seksualitet blant mennesker med spesielle opplæringsbehov. De tror ansatte med faglig kompetanse på seksualitet kan veilede når for eksempel en ungdom blir overveldet av egne drifter. – Vi vet jo at lystene kan ta en retning som vi ikke ønsker. Det mest vanlige er nok at folk i mangel av gode løsninger bruker lite hensiktsmessige og direkte skadelige gjenstander når de onanerer. Men skjevutvikling kan FAGLIG ANSVAR: – Sex bør kunne være et tema på linje med tannpuss og hygiene, mener Peter Zachariassen, Hilde Lunde og Wenche Fjeld. også føre til at lystene blir rettet mot barn eller føre til voldelige situasjoner. Det tre dager lange kurset Seksualitet og funksjonshemning arrangeres neste gang i månedskiftet februar/mars. Se også www.hiak.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Buskerud Arbeiderparti vil avvikle helseforetakene Et enstemmig styre i Buskerud Arbeiderparti forslår at partiets landsmøte neste år går inn for å avvikle de regionale helseforetakene. Rett før jul fremmet Kristelig Folkeparti et forslag i Stortinget om å legge ned de regionale foretakene og samtidig fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene. Mange steder i landet raser kampen om de lokale sykehusene, om oppgavefordeling mellom sykehus, og om planer om å legge ned akuttfunksjoner og fødeavdelinger. – Buskerud Arbeiderparti mener de regionale helseforetakene framstår som et byråkratiserende mellomledd i helsepolitikken. Systemet gir rom for at helsebyråkratiet kan overstyre og trenere politiske beslutninger. Derfor stiller et enstemmig styre seg bak et forslag om å avvikle de regionale helseforetakene og overføre deres oppgaver til departe- mentet og de lokale helseforetakene, sier lederen i Buskerud Ap, Bjørn Tore Ødegården til Klassekampen. Også lederen i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Trond Seth, er åpen for å se på sykehusstrukturen: – Vi bør ha et system der politikerne i større grad enn i dag tar beslutningene, sier han til Klassekampen. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonHEL