Debatt KONKURRANSEUTSETTING Private sugerør i fellesskapets kasse? Når Fagforbundet melder seg på i debatten om de privates rolle i tjenesteproduksjonen, er omgangen med fakta det første som får lide. Jeg hadde ventet større redelighet fra en viktig samfunnsaktør. I Fagbladet nr 11/10 er det Attendo Care som får unngjelde. Linn Herning bruker oss som eksempel på hvor galt det går når kommuner konkurranseutsetter. Hun hevder at fylkeslegen måtte gripe inn på Midtåsenhjemmet etter at beboere, ansatte og pårørende hadde meldt om kritikkverdige forhold på grunn av lav bemanning og få faglærte på jobb. Dette refererer til oppslag i Aftenposten rett før kommunevalget i 2007. Herning unnlater å si at verken Fagforbundets eller Sykepleier-             kontrakten om fortsatt drift av et annet sykehjem på grunn av dårlig kvalitetª. Norlandia Omsorg overtok driften av Madserud sykehjem fra Attendo Care fra 3.9.2007. Begrunnelsen i tildelingsbrevet knyttet seg til at Norlandia tilbød gunstigere drift. I 2008 fikk Attendo Care tildelt driften av Paulus sykehjem og Hovseterhjemmet, begrunnet med at Attendo Care innga et tilbud som holdt opp mot kvalitet og pris ga det mest fordelaktige tilbudetª (Sykehjemsetaten i Oslo, 16.6.08). Attendo Care hadde ikke fått begge disse kontraktene dersom vi ikke holdt god kvalitet på våre sykehjem. I brukerundersøkelsen i Oslo kommune for 2009 ble Paulus sykehjem kåret til det 4. beste sykehjemmet i Oslo. Herning hevder at de private aktørene er lukket for innsyn. I tråd med våre kontrakter skal vi være åpne for tilsyn, revisjoner og andre som vil kikke oss i kortene. I Oslo innebærer Fagforbundet om NHO-notat: Feilaktige påstander Kommunene kan spare mange titalls millioner på å konkurranseutsette offentlige tjenester. Dette påstår NHO i sin sjarmoffensiv overfor norske kommuner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD FJERNT FRA VIRKELIGHETEN: Per Egil Johansen og Mariann Hagen mener NHOs påstander om at det ikke kan sies noe sikkert om ulike lønns- og arbeidsbetingelser i privat og offentlig omsorg, er virkelighetsfjernt. En utfordring til kommunene Først og fremst vil jeg si at dette notatet ikke nødvendigvis er laget med tanke på at kommunene skal konkurranseutsette mest mulig. Det vi ønsker, er at kommunene skal se på utgiftene sine og organisere tjenestene mest mulig effektivt gjennom den metoden NHO betegner som beste praksisª, sier faktasjef i NHO, Lasse Tenden. Om det er private selskaper eller kommunens egne ansatte som gjør jobben, er i denne sammenhengen ikke vesentlig, fortsetter han, og legger til at selvsagt er NHO Service en interesseorganisasjon for private tjenesteleverandører. Han avviser at NHO bruker usikre tall på en tendensiøs måte for å fremme privatisering i kommunene: Vi bruker Kostra-tall fordi det er tilgjengelige, offisielle tall. Vi redegjør i notatet for at de har usikkerhetsmomenter ved seg, spesielt når vi går ned på kommunenivå. Samtidig er det slik at noe trekker utgiftene opp, andre ting reduserer dem. På landsbasis mener vi dette jevner seg ut, slik at tallene gir et korrekt bilde av økonomien. Når det gjelder de ansattes lønns- og arbeidsforhold, har vi god oversikt over dette gjennom de avtaler NHO Service har med blant andre Fagforbundet. Vi står inne for det som er skrevet i notatet, og mener vi har god dekning for innholdet, sier Lasse Tenden. Fagbladet 12/2010 > 15 Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service sier de ønsker å heve nivået på debatten om offentlig ressursbruk. Jeg syns ikke notatet fra NHO bidrar til det, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. Han mener tallene og påstandene fra NHO er helt ubrukelige som grunnlag for politiske beslutninger. Nå pågår budsjettbehandlingene i kommunene, og svært mange lokale Høyre- og Frp-politikere kommer til å hente argumenter fra NHO-notatet for å få konkurranseutsatt kommunens tjenester. I tillegg til innsparinger, påstår NHO at kvaliteten på tjenestene blir den samme, og at det ikke kan sies noe sikkert om de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser vil bli endret. Fjernt fra virkeligheten Helt feil, og fullstendig virkelighetsfjernt, mener to av Fagforbundets tillitsvalgte i Oslo, Per Egil Johansen og Mariann Hagen. Mariann Hagen var tidligere hovedtillitsvalgt i Norlandia Care Omsorg og ansatt ved Oppsalhjemmet i Oslo. Nå er hun plasstillitsvalgt på Lilletøyen sykehjem som drives av Oslo kommune. Hun mener det gir et uriktig bilde av virkeligheten når NHO påstår at kvaliteten blir den samme 14 > Fagbladet 12/2010 når et privat selskap omorganiserer driften for å redusere utgiftene. Da kommunen drev Oppsalhjemmet, hadde vi sju renholdere, en i hver etasje. Etter at Norlandia overtok, ble antall renholdere redusert til to. Vi fikk mange klager fra pårørende og ansatte om dårligere hygiene, forteller hun. I tillegg ble antall årsverk blant de omsorgsansatte redusert med fem, og sykepleierne ble omorganisert i fagteam uten tilknytning til avdelingene. Ved sykdom ble de puttet inn i turnusen for å fylle hullene. Store forskjeller Da Mariann byttet jobb til det kommunale Lilletøyen sykehjem, gikk hun ned ett lønnstrinn, men opp ca. 10.000 kroner i lønn. NHO har forhandlet lønn og andre ytelser for ansatte ved private sykehjem i mange år, så lønn og arbeidsbetingelser er noe de burde kjenne godt. Dessuten er det bare å sammenlikne protokollene fra de siste oppgjørene for KS- og NHO-oppgjørene for sykehjemsansatte. De viser en betydelig forskjell. Dette vet NHO. Jeg syns det er grovt manipulerende når de påstår at det ikke kan sies noe klart og sikkert om forskjellene på lønn og pensjon, sier nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Per Egil Johansen. Vi sitter på gjennomsnittstall som viser at lønnsforskjellene mellom kommunale og private sykehjem i Oslo ligger mellom 30.000 og 100.000 kroner. NHO viser til lokale forhandlinger som skal gi de ansatte på privatdrevne hjem noe mer, men vår erfaring er at dette ikke fungerer, sier Per Egil Johansen. SoJvOerKbKlEaRnTt:aRnåndegtivmearnLginlennHderknilndgerbdleashjouknkgeriktk gjennom NHOs notat. Og da har vi ikke tatt med pensjonsytelsene. De er vanskelig å få oversikt over, siden private selskaper stadig bytter ordninger. Grovt sett kan vi i alle fall plusse på drøyt 50.000 kroner for offentlig ansatte, mener Johansen. Usikre tall Tenk på et tallª heter notatet der Fagforbundet har gått gjennom tallene fra NHO Service. Jeg ble rett og slett sjokkert da jeg gikk gjennom materialet fra NHO, sier rådgiver Linn Herning i For Velferdsstaten og en av dem som står bak Fagforbundets motrapport. NHO bruker kommunens egne Kostratall for å beregne utgiftene på blant annet sykehjemsdrift. De skriver at slike tall ikke er helt nøyaktige, men konklusjonene deres er uten forbehold. Kommunene har svært ulike måter å rapportere på, og dette påvirker resultatet. Vi har sammenliknet budsjett og regnskapstall for Bergen og Trondheim med NHOs tall. I Bergen snakker vi om en forskjell på 800 millioner kroner. Dette viser at NHO har en svært lettvint omgang med tall, sier Herning. Bruk de rødgrønne lokalt Jan Davidsen oppfordrer Fagforbundets tillitsvalgte over hele landet til å bruke forbundets Tenk på et tallª-notat, der regnestykkene plukkes fra hverandre og påstandene tilbakevises. Vi ser hvordan NHO Service samarbeider med Høyre og Fremskrittspartiet for å få kommunene til å legge til rette for mest mulig private løsninger på offentlige tjenester. Det er viktig at våre tillitsvalgte tar kontakt med de rødgrønne partiene lokalt og arbeider sammen med dem i kampen mot anbud og konkurranseutsetting. Sammen kan vi demme opp for den privatiseringsbølgen som NHO og de borgerlige partiene forsøker å oversvømme oss med, sier forbundslederen. Faksimile fra Fagbladet nr 12/2010. forbundets medlemmer på Midtåsenhjemmet kjente seg igjen i det som ble skrevet. Vi tok kontakt med Fylkeslegen etter det vi opplevde som urimelige påstander, og bad om gjennomsyn. Fylkeslegen vurderte alle sider ved sykehjemsdriften og skrev i sin rapport: Helsetilsynet i Oslo og Akershus har etter en vurdering av saken kommet fram til at Midtåsenhjemmet ikke kan sies å ha hatt en uforsvarlig drift gjennom sommeren 2007...ª. Konklusjonen var at Helsetilsynet ikke fant at Midtåsenhjemmet hadde handlet i strid med helselovgivingens bestemmelser. Etter grundig tilsyn fant de ikke grunnlag for å gi verken avvik eller merknader. Herning skriver så at byråd Sylvi Listhaug bekreftet at Attendo Care hadde mistet 50 > Fagbladet 1/2011 MIDTØSTEN Tid for å endre fokus? Denne overskriften kom til meg da jeg leste artikkelen i Fagbladet øverst på s. 4 i nr. 11/2010, der Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse er fornøyd med at Norge trakk seg fra OECDs turismekonferanse i Jerusalem. Selvsagt har han lov til å mene det. Grunnen for at man trakk seg, skal være de kompliserte forholdene rundt Jerusalems politiske status. Sannelig har det skjedd mye i denne byen gjennom dens ca. 4000 års historie ingen tvil om det. Men hva angår turisme til Israel, og da også Jerusalem, kan være grunn til å tro at Guldbrandsen har sovet i timenª. Turiststrømmen til Israel er stadig økende. Fra januar til juli år besøkte 1,6 millioner turister landet. En økning på 39 prosent fra året før, ifølge tilgjengelig info på internett. Fra Norge går det mange ganger i året fullastede charterfly til Israel, Og i tillegg reiser mange med ordinære rutefly. Det er da temmelig sikkert at de aller fleste av disse turistene legger turen om Jerusalem. Nettopp derfor burde Norge ha deltatt i denne konferansen. Jeg håper at man også har fått med seg at mange volontører fra vårt land gjør tjeneste i sosiale institusjoner, overnattingssteder og i andre sammenhenger, et eller annet sted i Israel, og også i Jerusalem. Etter min vurdering må grunnen til Gulbrandsens holdning være at han sammen med venstresiden i Europa har valgt å gå til sengs med og alliere seg med en politisk ideologi der Israel som et demokratisk land er hoggestabbe, og lynavleder for arabisk vanstyre, elendige levekår og usseldom. Han og venstresiden for øvrig burde engasjere seg i kvinneundertrykkelse og fravær av menneskerettigheter for vanlige borgere i mange av de arabiske landene. I disse dager leser vi om forfølgelse og drap av kristne i flere av dem. Og hva med menneskerettighetene i for eksempel Tyrkia, som er et land med stor tilstrømming av turister fra Norge. Her er også en sak for den politiske ledelsen i Fagforbundet. Dette er selvsagt ikke politisk korrekt, og derfor tør man vel ikke det. Men det er ingen skam å snu som det heter i fjellvettreglene. Det er heller ingen skam å endre fokus hva angår venstresiden og Israel. Som hjelp for en eventuell endring, anbefales at politisk ledelse kjøper inn og leser noen eksemplarer av somalieren Ayaan Hirsi Alis bøker: Mitt liv, min frihetª og Nomadeª. Lykke til! fbaargang2011 fbseksjonHEL