Likestilling løser problemer Forskjellen mellom norske menns og kvinners lønninger har økt de siste tre årene. Kvinnene er overrepresentert i deltidsstillinger, og av de 60.000 som har ufrivillig deltid, er 80 prosent kvinner. Hørt det før? Men så lenge vi ikke klarer å snu utviklingen i riktig retning, må det sies igjen. Og igjen. På mange områder står likestillingen i Norge på stedet hvil. Det viser likestillings- og diskrimineringsombudets samfunnsregnskap for 2010. Det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i den industrialiserte delen av verden. Fremdeles er nesten nitti prosent av søkerne til sykepleierutdanningen kvinner. Og selv om over seksti prosent av dagens studenter er kvinner, er åtte av ti professorer menn. Likestilling er ikke bare et spørsmål om å gi den enkelte mann og kvinne like muligheter. Det er også en forutsetning for å løse mange samfunnsproblemer. En stor grad av likestilling reduserer faren for at kvinner blir utsatt for overgrep og vold. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har norske kvinner med utdanning og egen inntekt «På mange områder står likestillingen i Norge på stedet hvil.» mye mindre risiko for å bli mishandlet enn medsøstre uten selvstendig økonomi. I 2009 bodde 2500 kvinner på norske krisesentre. Tallet har vært stabilt de siste 25 årene. Imidlertid har det skjedd en viktig forandring. Over seksti prosent av kvinnene som søker hit, er nå fra minoritetsgrupper. En tredel rømmer fra sine norske ektemenn. Krisesenterloven fra 2010 pålegger alle kommuner å ha et krisesentertilbud for både menn og kvinner. Fra i år skal sentrene finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunene. Fagfolk er bekymret for at dette vil gi voldsrammede kvinner et dårligere tilbud, fordi de heretter må konkurrere om midlene med andre sårbare grupper; som eldre, barn og ungdom, syke og rusmisbrukere. Bare rundt 20 norske kommuner har laget en handlingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. Det er for få. Kommunene må pålegges å utarbeide en slik plan, og også sørge for at alle deres innbyggere får vite hvilke rettigheter de har. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING fane2@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: 319.271 Fagbladet 2/2011 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2011 fbseksjonHEL