Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fattigdomsåret 2010 var det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Europeiske ledere har undertegnet en felles erklæring med mål om å redusere antall fattige i rebyggende verdi det ville hatt! Når man unnlater å snakke med dem problemet gjelder, fratar man seg selv muligheten til å gjøre en god jobb, mener Reklev. Barnas behov Ifølge statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet skal hensynet til barnet være retningsgivende når støtten til livsopphold beregnes.  Regjeringen legger stor vekt på at barn i økonomisk vanskeligstilte familier skal ha en så normal oppvekst som mulig. Blant annet er fritidsaktiviteter og fritidsutstyr til barn definert som et kjerneområde i livsoppholdet. I ny lov om sosiale tjenester har vi tydeliggjort at kommunene skal ta særlig hensyn til barns behov, sier hun. Trenger føringer Maria Reklev tror det må mer til for at barna skal bli hørt. Det å snakke med barna, og kanskje også ha en liste over standardspørsmål, bør bli en systematisk del av kontakten mellom hjelpeapparatet og familier som mottar sosialhjelp og annen støtte, mener hun. I en hektisk hverdag på sosialkontorene er det lett å nedprioritere det som ikke er pålagt og det man ikke blir målt på. Derfor kan det godt hende det trengs føringer fra ledelsen, og kanskje et skjema der man må krysse av for at man har snakket med hele familien. Jeg utfordrer myndighetene til å prøve ut dette på et par Navkontorer og se hvordan det fungerer. Europa med 20 millioner innen 2020. Her hjemme var målet for fattigdomsåret å øke kunnskapen, endre holdninger og finne nye måter å arbeide på.  Fattigdomsåret har bidratt til å få fram tiltak som hjelper. Nå skal vi bruke det vi har lært til å fortsette å kjempe mot fattigdom og sosial eksklusjon, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet. Fagbladet 2/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonKIR