Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Unni Rasmussen Tariff Anne-Gry Rønning Aaby Juss Magne Gundersen Forsikring Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ferieavvikling SPØRSMÅL: Noen av de ansatte i min avdeling får ikke avvikle hele siste ferieuke, fordi det ikke er trukket nok timer for å dekke tapet arbeidsgiver får. Vi bruker et system som heter «Notus». I uker der arbeidstakere har arbeid på søndager, legges avviklet feriedag inn på søndagene og ikke på F1dagen. Dette betyr at arbeidsgiver forholder seg til arbeidsdager i turnus og ikke virkedager som loven og avtaleverket tilsier. «Ikke flere virkedager enn gjennomsnitt arbeidsdager» blir også gjort gjeldende for de fire første ferieukene. Ferien er ikke drøftet med tillitsvalgt, men det er ikke det viktigste her, da det er systemet jeg stiller spørsmål ved. Jeg tror systemet brukes i flere kommuner, og jeg har inntrykk av at det anses som rettferdig. Det ble satt opp ønsker om ferie hele den femte ferieuka, men arbeidsgiver setter opp to feriedager, og sier at nå blir det ikke flere arbeidsdager. Og med dette sier nei til mer ferieavvikling. Gjennomsnitts- beregningen av den siste ferieuka er ikke aktuell. Det er bestemt at vi ikke kan avvikle ferie i uker med f.eks. Kristi Himmelfart, da arbeidstaker har krav på å få denne dagen tilbake. Skiller partene i arbeidslivet på ordinær helg og høytidsdager?    MH Skiller partene i arbeidslivet på ordinær helg og høytidsdager? SVAR: Først og fremst – det er ikke et datasystem som styrer hvordan ferie skal avvikles. Det er det ferieloven og tariffavtalene som gjør. Dersom systemet som kommunene bruker ikke er tilpasset lov og avtaleverk, må det gjøres noe med systemet, eller kommunene må slutte å bruke det. Så til spørsmålene dine: I og med at du viser til kommunene, så forutsetter jeg at du er ansatt i en kommune, og mine svar er i forhold til det. Svarene er også basert på arbeidstakere som har vært ansatt hele året og derav har krav på full feriefritid. Det skal ikke regnes timer ved avvikling av ferie. Det er kun hele dager som gjelder. I medhold av ferieloven har arbeidstakerne krav på 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes «svarte» dager på kalenderen. I tillegg kommer den avtalefestede ferien med 5 virkedager – altså til sammen 30 virkedager. Virkedager i ferien, som likevel ville vært fridager for arbeidstakeren, regnes som avviklede feriedager. Likeledes vil lørdager være feriedager for de som arbeider mandag til fredag hver uke. Det er viktig å skille på feriefritid og feriepenger. I kommunal sektor blir feriepengene utbetalt i juni måned, samtidig som det trekkes for all ferie. Arbeidstakere som ikke arbeider 100 prosent stilling, har likevel krav på full feriefritid. For noen kan dette medføre at en eller flere feriedager avvikles på dager som er arbeidstakers fridager. At søndag eller lovbestemte helgeeller høytidsdager ikke går inn i begrepet virkedager, får den følge at feriefraværet forlenges med 1 dag for hver slik dag under feriens løp. Det vil si følgende: Er det enighet om at en arbeidstaker skal avvikle en ukes sammenhengende ferie den uken det er Kristi Himmelfart, forlenges ferien med 1 dag. Dette er trolig årsaken til at dere ikke får ta ferie den uken. I henhold til ferieloven er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, men med de begrensninger som framkommer av loven. Hvis du med den femte Betalingsanmerkning SPØRSMÅL: Hva er konsekvensene av å få en betalingsanmerkning?    AGL SVAR: Det betyr at et krav mot deg står oppført som ubetalt i registrene til kredittopplysningsselskapene. De fleste som gir lån eller kreditt, sjekker disse registrene før de gir lån eller kreditt. Med en betalingsanmerkning får du normalt verken lån eller kreditt. Videre nektes du normalt kredittkort, handlekreditter, kjøpekort, mobilabonnement og andre tjenester som har et element av kreditt eller etterskuddsbetaling. Konsekvensene av en betalingsanmerkning er altså ganske store. Men når kravet er gjort opp, skal anmerkningen slettes umiddelbart. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Gruppen 24 > Fagbladet 2/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR