som mottar sosialhjelp fra 2007 til 2009, viser det en økning på hele 34,9 prosent (Statistisk sentralbyrå). I følge professor i psykologi Kjell Underlid ved HIB, blir ofte mennesker med dårlig økonomi stående utenfor fellesskapet. De har ikke økonomi til å delta på helt vanlige fritidsaktiviteter, og det fører igjen til at flere fattige også blir ensomme. Unge mennesker som har kredittgjeld vil kunne ha store problemer med å etablere seg den dagen de skal kjøpe seg en leilighet. Et gjeldsregister skal vise hvor den enkelte kunde har tatt opp lån. Bankene skal da kunne vurdere om det er forsvarlig for kunden og ta opp flere lån. Ove Rønhovde, leder for gjeldsrådgivningen i Bergen kommune, opplyser at mange får rådgivning. Nav har også opprettet et landsdekkende lavterskeltilbud på tlf: 800 45 353. Tjenesten er gratis og skal bidra til at den som trenger hjelp, skal komme raskere i gang med å løse sine betalingsproblemer. Må en bruke mobiltelefon, vil rådgiverne ringe tilbake. Gry Nævdal Bolstad, sosionomstudent ved Høgskolen i Bergen, HIB og medlem i Fagforbundet UTTALELSE Nye skatteregler Vi ser med sterk bekymring på, og er sært kritiske til forslaget fra Finansdepartementet vedrørende nye regler for skattlegging av pensjonister. Det er særlig punktet som går på å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt fra 3,4 prosent til 4,7 prosent som rammer hardest og som vil få størst konsekvens for den enkelte. Prinsippet i forslaget er at pensjonistene selv skal dekke kostnadene ved en «omfordeling» av skatten, det blir på en måte øremerket skattepenger, ogdetblirisåfallennymåteå tenke på. Dette er et prinsipp vi ikke kan støtte. Det ser ut til at forslaget er innrettet slik at de som enten går av med en middels inntekt og som kanskje av forskjellige årsaker ikke har helse til å stå svært mye lenger i jobb, må betale for dem som da er i stand til å jobbe ut over pensjonsalder. De som orker dette, får etter forslaget fra Finansdepartementet et lavere skattetrykk ved å både jobbe og motta pensjon. Dette er urimelig sett med våre øyne. Det vil så fall virke slik: De som har god helse, god jobb og gjerne høy inntekt, får mest betalt av dem som ikke har de nødvendige forutsetninger for å stå lenger i jobb. Dette er med på å utvikle et 2/3 samfunn og det er på ingen måte det vi forbinder med solidaritet og fellesskap! Vedtatt på pensjonistkonferansen i Telemark UTTALELSE Tenk på et tall NHO Service har uttalt at kommunene kan tjene 18 milliarder ved å konkurranseutsette offentlige tjenester, dette kommer frem i notatet «Ressurs- og effektivitetsanalyse». Fagforbundet Telemark mener at dette notatet bygger på udokumenterte og useriøse påstander. Dette bekreftes også av KS som mener dette er mer politikk enn fag. Fagforbundet Telemark er skremt over at politikere på høyresiden, både lokalt og sentralt, ukritisk bruker dette for å fremme sin egen politikk. Det er ikke dokumentert at det er bedre kvalitet på disse SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. tjenestene. Brukerundersøkelsene tar bare hensyn til de friskeste brukerne, og har en svarprosent på 14 %. Hele notatet er bygget på tall verken NHO-service eller SSB kan stå inne for. Det som er dokumentert, er at ansatte hos disse kommersielle aktøren har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ansatte i offentlig sektor. Fremtiden er privat, sier administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service. Med bakgrunn i slike uttalelser og tallgrunnlag, oppfatter Fagforbundet Telemark at dette er en ren politisk propaganda for å få et sugerør inn i fellesskapets kasse. Dette betyr i praksis at noen får avkastning på investert kapital og kan putte penger rett i lomma, på bekostning av velferdssamfunnet. Fagforbundet Telemark www. fagbladet.no Det gjelder å følge med i tiden Kommunal Kompetanse har byttet navn til Fagakademiet. Vi ønsker deg som jobber med kommunale og offentlige tjenester velkommen på våre kompetansetiltak. Vi tilbyr 700 aktuelle kurs, konferanser og studier over hele landet, for eksempel: – Barne- og ungdomsarbeid 15 studiepoeng – Bli dus med offentleglova – HMS 40-timer – Grøntanlegg i park og hage Les om våre tilbud på fagakademiet.no Fagbladet 2/2011 > 51 fbaargang2011 fbseksjonKIR