Bare en barnehage Inkasso AS Inkassoselskap Eiendom AS Eiendomsselskap Holding AS Morselskap Barnehage 2 AS    Barnehage 3 AS Barnehageselskap    Barnehageselskap og arbeidsformidling Barnehage 1 AS Barnehageselskap Offentlige tilskudd til drift av barnehage Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage ulike selskapsformer, og kun et fåtall av disse selskapene hadde levert inn regnskap dette året. De drøyt tusen barnehage-ASene i Brønnøysundregistrene sto i 2009 oppført med en samlet egenkapital på 900 millioner kroner. Vanligvis har aksjeselskaper en etableringskapital på 100.000 kroner, noe som betyr at barnehage-ASene kan ha opparbeidet seg en egenkapital gjennom driften på 800 millioner kroner. Hvor er kontrollen med disse pengene? Barnehagesektoren er så godt som hundre prosent finansiert med offentlige skattepenger. De totale offentlige overføringene til barnehagesektoren var i 2009 på 24,3 milliarder kroner. Private barnehager mottok samlet sett 11,7 milliarder kroner av dette, altså omtrent halvparten. Innsyn i og kontroll med hvordan disse pengene brukes, er helt nødvendig. Dette er fellesskapets penger, og av demokratiske hensyn er det påkrevd å ha et robust regelverk og gode tilsynsordninger, slik at kontrollen kan gjøres så enkel som mulig. Dette er ikke godt nok i dag. Alternativet til at private overtar og profitterer på disse tjenestene, er at det offentlige driver tjenestene i egenregi i tråd med den norske modellen, hvor ansattes medbestemmelse, politisk styring og demokratisk kontroll er sentralt. Ansatte som kjenner virksomheten bør være selvskrevne i arbeidet med utformingen av tjenestene for å gjøre ting enklere og mer effektivt, i tillegg til at kommunal drift av tjenestene ikke forstyrres av lønnsomhetsfokus. Gode systemer for politisk styring og demokratisk kontroll av tjenestene er den beste garantien for å få mest mulig velferd ut av hver krone. Dette er god samfunnsøkonomi. Troen på private løsninger er sterk, og drevet fram av ønsket om nye områder hvor profitt kan tas ut. NHOs offensiv den siste tida om å bruke private aktører i stedet for at kommunene driver tjenestene selv, må forstås på denne bakgrunnen. Med en så sikker inntektskilde som kommuner, kan vi vente oss flere framstøt framover, nå som det skal satses på eldreomsorg. Det er ikke økonomiske nødvendigheter som driver disse prosessene fram, men politiske veivalg. Valg av løsninger handler om ideologi. og vi skal ikke sitte stille og se på at velferdsstaten forvitrer. UOVERSIKTLIG: Flere private barnehageaktører organiserer virksomheten i mange selskaper for å få mest mulig profitt ut av de offentlige tilskuddene. Fagbladet 2/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON