Seksjonsleder Studentseminar på Finse Finse-seminaret 2011 er et fagtilbud for studenter knyttet til universitet og høgskoler i Bergen og Oslo med omland. Etter et vellykket seminar i fjor, vil Fagforbundet også i år arrangere seminar på Finse, som ligger på Bergensbanen midt mellom Oslo og Bergen. Fagforbundet i Oslo og Hordaland og Fagforbundet Ungdom deltar i forberedelsene sammen med Seksjon kontor og administrasjon. – Det er plass til 30 studenter, og vi legger opp til både faglige og sosiale aktiviteter, forteller Marit Wahlstedt som leder Fagforbundets høgskolesatsing.    MoS Distriktskonferanser Seksjon kontor og administrasjon tar sikte på å arrangere flere konferanser utover året. Blant annet for sekretærer, arkivarer, personalmedarbeidere, ledere, IKT-medarbeidere og servicetorgansatte. Flere av konferansene vil bli delt opp og holdt ute i distriktene, slik at flere medlemmer får mulighet til å delta. Blant dem er økonomiseminar i Trondheim 23.–24. februar, fagdager for kontoransatte i Bodø 5.–6. april og fagdager for helsesekretærer på Værnes 27. april.    MoS Samarbeid med Fagakademiet Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) ønsker tettere faglig samarbeid med Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse). Sammen ser de på muligheten for et todagers kurs i vederlagsberegning, som mange medlemmer etterspør. Et ønske er å få til ulike kurs der Fagforbundets medlemmer får tilbud om å delta til redusert pris. Det jobbes også tett om et kurs som gir inntil 15 studiepoeng innenfor Velferdsrett» Planen er at dette skal komme i gang fra høsten 2011.    MoS Rådmenn i mediene Ledelse av komplekse organisasjoner og rådmannen i pressen og på sosiale medier. Det er hovedtema når Fagforbundet innbyr til Rådmannskonferanse 11.–12. april i Bergen. Konferansen er lagt opp slik at deltakere som ønsker det, kan gå rett over i Styringskonferansen som Universitetet i Bergen og Fagforbundet arrangerer fra 12.–13. april. MoS Fagskole for kontor Seksjonen vil samarbeide med Arbeidernes Opplysningsorganisasjon (AOF) og LO-forbundet Handel og Kontor for å prøve å få til en fagskole innenfor kontorsektoren. – Vi har også startet arbeidet med å se på muligheten for å opprette et eget fagbrev for arkivmedarbeidere, opplyser administrativ leder Fredrik Hellstrøm i seksjonens ukentlige nyhetsbrev.    MoS Grønn forvaltning Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap arrangerer en felles konferanse 5.–6. april. Målgruppe er ingeniører, arkitekter, samfunnsplanleggere, rådgivere og studenter. Tema er klimautfordringer og grønn forvaltning. MoS Muligheter og utfordringer Ansatte i alle virksomheter som jobber med informasjon, har i dag mange kommunikasjonskanaler. Dette gjelder for så vidt også saksbehandlere, personalmedarbeidere, arkivmedarbeidere og alle som har tilgang på e-post og internett. I realiteten så godt som alle SKA- medlemmer. Dette er en spennende utvikling som åpner for rask flyt av informasjon og effektiv kommunikasjon – i teorien. I praksis er det mange snubletråder. I media er det side opp og side ned om nettvett for barn og ungdom. I SKA er vi opptatt av at også informasjonsfolk og alle andre som jobber på nett i offentlig sektor, må ha de samme nettvettreglene. Vi har en streng personvernlov i Vi må kreve kjøreregler for elektronisk kommunika- sjon – og nettvett i hele organisasjonen.» Norge – men uten forsvarlig bruk av nettet, kan loven være nytteløs. Det samme gjelder hva som skal journalføres og arkiveres for ettertida. Det er en kjensgjerning at svært mange henvendelser og «brevutveksling» i dag går via e-post. E-post som slettes og ikke blir tatt vare på for dokumentasjon i videre saksgang. Med jevne mellomrom kommer det oppslag om personopplysninger på avveie, dokumenter som ikke er arkivert og e-poster med kompromitterende innhold. Pinlig er det i beste fall – ødeleggende for dem det gjelder i verste fall. Fagforbundet sine tillitsvalgte og SKA-medlemmer må kreve at det ved innføring av nye arbeidsverktøy og nye oppgaver må legges til rette for grundig opplæring. Arbeidsgiver skal ta dette på alvor – men der de ikke gjør det, må vi som arbeider med nettbaserte løsninger og sosiale medier ta vårt ansvar. Vi må kreve kjøreregler for elektronisk kommunikasjon – og nettvett i hele organisasjonen. GERD EVA VOLDEN 38 > Fagbladet 2/2011 colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON