Siden sist Avtale om redusert deltid Fagforeningsseier i Tyrkia Etter 272 dager i streik har det tyrkiske fagforbundet Tümtis undertegnet en avtale med transport- og budselskapet UPS. Avtalen innebærer at streikende ansatte, som ble oppsagt av selskapet, skal tas inn igjen. Streiken ble derfor avsluttet, men kampen for tariffavtale forsetter. – Streiken brøt ut for ti måneder siden fordi noen av de mest aktive fagforeningsfolkene fikk sparken. Nå er oppsigelsene trukket tilbake, og det er undertegnet avtale om økonomisk kompensasjon. Samtidig er Tümtis anerkjent som fagforening og har rett til å organisere de ansatte i selskapet. Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet, Handel og kontor, Parat og Yrkestrafikkforbundet har bidratt med streikebidrag til Tümtis siden i fjor høst. Tekst: VEGARD HOLM Fagforbundet og Spekter har inngått en samarbeidsavtale om kompetanse, heltid og samhandling i sykehusene. Som første arbeidstakerorganisasjon har Fagforbundet inngått en samarbeidsavtale med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det var Anne Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, som gjorde avtalen kjent på Fagforbundets sykehuskonferanse utenfor Trondheim. Hjelp til å velge Hun la fram en rekke prognoser for framtidas helsevesen med spesiell vekt på sykehussektoren. Vi kan vente oss en manko på 13.000 sykepleiere og 40.000 helsefagarbeidere innen 2030. – Og det er hvis alle arbeider i full stilling. Og det gjør de jo ikke, sa Bratten. – Vi må prioritere. Og vi må hjelpe ungdommen til å prioritere, mente hun. Bratten mener det er viktig å se helheten i helse- og omsorgsarbeidet. – Men ingen går i fakkeltog for helheten, sier hun. Ett eksempel er ENIGE OM MÅLENE: Nestleder Geir Mosti og Anne Kari Bratten har undertegnet samarbeidsavtalen på vegne av Fagforbundet og Spekter. striden om hvilke funksjoner som skal legges til hvilke sykehus. Et annet eksempel på manglende helhetsperspektiv finner hun i organisasjonslivet på sykehuset. – Vi har 41 fagforbund i sykehussektoren. 39 av dem er profesjonsforbund. En grunn til at Spekter har inngått en samarbeidsavtale med Fagforbundet, er nettopp at dette forbundet organiserer flest yrkesgrupper, og er åpen for de resterende. I likhet med Fagforbundet er også Bratten opptatt av at helse og helsetjenestene er en verdi som ikke fordeles likt i det norske samfunnet. – De som skriker seg til det, får mer enn de som ikke har høy utdanning og høy inntekt, sier hun. Avtale – Jeg tror Spekter og Fagforbundet har felles interesser og mål på en rekke områder, sa Bratten, og nevnte arbeidet med blant annet rett person på rett plass, flere heltidsstillinger og kompetanseutvikling. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN BEKYMRET: De tillitsvalgte innen rusomsorgen i Oslo er bekymret fordi antall avrusningsplasser er redusert. Rusplasser ofret i budsjettkutt Tallet på avgiftningsplasser for rusavhengige i Oslo vil i løpet av et halvt år bli redusert fra 69 til 40. Tillitsvalgte på alle fagområder fortviler over utviklingen. I forslaget til budsjett for Oslo universitetssykehus blir senter for rus og avhengighetsbehandling pålagt å spare 30 millioner kroner i 2011. Dette innebærer at 12 avgiftningsplasser må legges ned 1. mars. Disse plassene kommer i tillegg til de 17 plassene for alkoholavhengighet som ble lagt ned i fjor. Knut Sandli, tillitsvalgt for Fagforbundet, forteller at folk gråter på telefonen når de ikke får avrusningsplass. – Vi er redde for at mange i vår pasientgruppe kan komme til å dø som følge av utviklingen med færre plasser og høyere terskel for å få behandling, sier han og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet, Fellesorganisasjonen, Overlegeforeningen og Yngre Legers Forening. Klinikksjef Øystein Mæland ved Klinikk psykisk helse og avhengighet deler ikke de tillitsvalgtes bekymring. – Tidligere var det et «først til mølla»-prinsipp ved avrusningsstasjonene, mens samlokalisering av akutt- og avgiftningsapparatet på Aker sykehus nå fører til bedre akuttvurderinger og bedre utnyttelse av den totale kapasiteten, sier han. – Derfor er det viktig å ikke bare se på antall plasser, men også på hvordan vi utnytter de plassene vi har, sier Mæland til Klassekampen.    PF 6 > Fagbladet 2/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM