Typen aktivitet, og dens intensitet, hyppighet og varighet. Fysisk aktivitet og trening er forskjellige begrep. Fysisk aktivitet defineres av Bouchard og kollegaer som «all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur, som gir energiforbruk med en betydelig økning ut over hvilenivået». De samme forfatterne definerer trening som «strukturert, planlagt og regelmessig fysisk aktivitet som har til formål å forbedre eller vedlikeholde en eller flere deler av fysisk form». Trening blir et sentralt begrep når det gjelder opptrening av tapte funksjoner. Det er vist at fysisk aktivitet og trening ikke bare reduserer risikoen for blant annet slag, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og krefttyper, men vil også ha en positiv effekt på funksjonsevne og sykdomsutvikling hos personer med allerede etablerte sykdommer. I litteraturen understrekes det at eldre personer som er inaktive eller har sterkt nedsatt funksjon, vil oppleve en positiv innvirkning, selv med en liten økning av aktivitetsnivået. Fysisk aktivitet og trening blir viktigere jo eldre personen blir. Fysisk aktivitet bør integreres i de daglige gjøremålene, og helse- og omsorgsarbeidere bør forsøke å bidra til selvstendighet, aktivitet og deltakelse under stell og terapibehandling. Motivasjonsarbeid knyttet til fysisk aktivitet er en sentral oppgave for alle som samhandler med eldre mennesker. De gamle er ikke en homogen gruppe der alle har samme behov, og treningen må gi mening. Aktivitet og helse Det fins ikke et enkelt svar på hvor mye fysisk aktivitet som er nødvendig for å oppnå helsegevinst i form av bedre funksjon, forebygging av sykdomsrisiko eller bedring av helseplager. Anbefalinger for eldre fra Verdens Helseorganisasjon som kom i 2010, kan du lese på: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf Fagbladet 3/2011 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL