LO-løft for barn og unge Det offentliges plikt til forebyggende innsats i barne- og ungdomsarbeid må lovfestes, mener LO. Tekst og foto: SIDSEL VALUM – Vi bør se på lover i andre land og hva de har fått til. Fagforbundet ønsker også gratis fritidstilbud, sa rådgiver Trygve Natvig i Seksjon kirke, kultur og oppvekst på LOs dialogkonferanse om forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Over 20 representanter for ulike instanser deltok og kom med innspill til LO. – Vi mener økt fokus på forebygging gir resultater på lengre sikt. Er lovfesting en god idé? Hvordan skal det skje? Tanken er at vi etter i dag sitter igjen med flere ideer til hvordan LO kan bruke den samfunnsmakta vi har, sa LO-sekretær Kristian Tangen, som ledet konferansen. Barnas stemme – Vi tror at barnevernstjenesten må informere mer om seg selv. Politi og brannvern reiser rundt og informerer om seg selv, men mange flere barn trenger hjelp fra barnevernet enn fra brannvesenet, var blant mange synspunkter barneombud Reidar Hjermann la fram. Han viste til at det er helt vanlig at barn som utsettes for incest, ikke selv er klar over at de er utsatt for et ulovlig overgrep BARNAS MANN: – Dere i LO ønskes på banen, sa barneombud Reidar Hjermann. Han mener barn ikke får den hjelp de trenger mange steder fordi ulike etater samarbeider for dårlig. før de kommer i ungdomsskolen og får seksualundervisning. Hjermann var også opptatt av at barns og unges stemmer skal høres av politikere og myndigheter gjennom et nasjonalt ungdomsråd og i kommunepolitikken. Barneombudet etterlyste en helhetlig ungdomspolitikk og lovfesting av at kommuner og fylkeskommuner skal ha barne- og ungdomsplaner som går på tvers av sektorene. – Dere i fagbevegelsen ønskes på banen. Det koster ingen ting å få etatene til å samarbeide, sa Reidar Hjermann. Negativ utvikling – Ti prosent av barn og unge får hjelp av barnevernstjenesten i løpet av skoleårene – det betyr i snitt nesten tre i hver skoleklasse. Vi vet at forebygging virker, men mener det er lite hensiktsmessig å innføre en ny lov, sa forskningsleder Lars Kristofersen i Nova. Kristofersen roste LO for å ville satse på forebyggende arbeid for barn og unge, og mente at de mest effektive virkemidlene vil være at kommunene får mer ressurser til å styrke barnevernet, og å se på eksisterende lovverk. Høgskolelektor Hilde Lunde. Sex hele livet De som er ansatt for å støtte mennesker med utviklingshemning, mangler ofte kompetanse i seksuelle spørsmål. Høgskolen i Akershus (HiA) har derfor utviklet tilbud om videreutdanning for alle som arbeider med barn, unge og voksne med lærevansker. – Sex er fremdeles tabubelagt når det er snakk om mennesker med kognitiv svikt, sier Gerd Hilde Lunde, høgskolelektor ved HiA. Dermed blir de som tar ansvar for brukernes seksuelle helse ofte alene om det på sin arbeidsplass. Deltidsstudiet, som går over to semestre med tre samlinger på inntil fire dager, gir 15 studiepoeng. Opptakskrav er 3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning. Søkere over 25 år kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Se Fagbladet nr 1/2011 om kurs for ansatte med fagutdanning. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 3/2011 > 33 fbaargang2011 fbseksjonKIR