Debatt bestå den skriftlige eksamenen. Jeg hadde fem timer til å skrive om yrket mitt. Avgiften jeg betalte, var i overkant av tre hundre kroner, og jeg bestod prøven. Dermed mottok jeg etter noen uker Kompetansebeviset for videregående opplæring i yrkessjåførfaget. Neste skritt var å skaffe meg oppmeldingspapirer til den praktiske prøven, fylle ut disse og betale prøveavgiften på 730 kroner, og sende alt tilbake til Vest-Agder fylkeskommune. Etter en tid mottok jeg dato for avvikling av den praktiske prøven, og jeg bestod. Sett i gang, kjære kollega. Det hjelper på selvtilliten å heve en tyngre lønningspose, som for meg i dag representerer et langt billiv, derav tolv år som bussjåfør. Avslutningsvis; arbeidsgiveren min, Nettbuss Sør A/S, refunderte utgiftene jeg hadde hatt. Takk for en trivelig jobb. Ta kontakt med meg om du ønsker, og jeg kan gi deg utfyllende opplysninger om hvordan jeg gikk fram. Håkon Repstad, bussfører i Kristiansand KONKURRANSE Svar til Attendo Care AS Kari Tøsse i Attendo Care AS gikk i Fagbladet 1/2011 høyt på banen med angrep på min kronikk Er framtida privat?ª. Hun skriver: Når Fagforbundet melder seg på i debatten om de privates rolle i tjenesteproduksjonen, er omgang med fakta det første som får lide.ª Jeg får starte med å oppklare en faktafeil. Jeg representerer ikke Fagforbundet, men alliansen For velferdsstaten der Fagforbundet er en av flere medlemmer. Eventuelle feil og mangler står for For velferdsstatens og min regning. Så til saken om Midtåsen-             skapet når selskapet i løpet av tre år (2007 2009) hadde et samlet årsresultat på 40 millioner kroner? Kanskje er det ikke så rart at Tøsse ikke nevner hvem som eier Attendo Care AS, men dette er en relevant opplysning i debatten. Attendo Care AS sitt svenske morselskap, Attendo Care AB, har flere ganger blitt solgt og videresolgt mellom ulike investeringsselskaper. I dag eies det av IK Investment partners, som ved flere anledninger i svensk presse har blitt avslørt som ivrig bruker av skatteparadis. Det er gledelig dersom ledelsen i Attendo Care AS har tro på velferdsstaten, slik Tøsse beskriver. Men at internasjonale investeringsselskaper brenner for fellesskapsløsninger, og ikke er ute etter å tjene penger, tror jeg nok det blir vanskeligere å overbevise folk om. Til sist vil jeg ta Tøsse på ordet. Hun skriver: I tråd med våre kontrakter skal vi være åpne for tilsyn, revisjon og andre som vil kikke oss i kortene.ª Da vil jeg gjerne få innsyn i Attendo Care AS sine regnskap, lønns- og pensjonsvilkår og bemanningsplaner for hvert enkelt sykehjem de driver. Dette har andre kommersielle aktører nektet oss innsyn i, så her har Attendo Care mulighet til å gå foran med et godt eksempel.    Linn Herning MIDTØSTEN Boikott av Israel forhva? Innlegget til Øivind Svarstad i Fagbladet nr. 2/2011, er tråkig lesing. Det første jeg tenkte da jeg leste det, er hva i all verden har Israel gjort mot deg? Hva er årsaken til ditt hat mot et bitte lite land i Midtøsten som kjemper for å overleve, omgitt Fagforbundet om NHO-notat: Feilaktige påstander Kommunene kan spare mange titalls millioner på å konkurranseutsette offentlige tjenester. Dette påstår NHO i sin sjarmoffensiv overfor norske kommuner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD FJERNT FRA VIRKELIGHETEN: Per Egil Johansen og Mariann Hagen mener NHOs påstander om at det ikke kan sies noe sikkert om ulike lønns- og arbeidsbetingelser i privat og offentlig omsorg, er virkelighetsfjernt. En utfordring til kommunene Først og fremst vil jeg si at dette notatet ikke nødvendigvis er laget med tanke på at kommunene skal konkurranseutsette mest mulig. Det vi ønsker, er at kommunene skal se på utgiftene sine og organisere tjenestene mest mulig effektivt gjennom den metoden NHO betegner som beste praksisª, sier faktasjef i NHO, Lasse Tenden. Om det er private selskaper eller kommunens egne ansatte som gjør jobben, er i denne sammenhengen ikke vesentlig, fortsetter han, og legger til at selvsagt er NHO Service en interesseorganisasjon for private tjenesteleverandører. Han avviser at NHO bruker usikre tall på en tendensiøs måte for å fremme privatisering i kommunene: Vi bruker Kostra-tall fordi det er tilgjengelige, offisielle tall. Vi redegjør i notatet for at de har usikkerhetsmomenter ved seg, spesielt når vi går ned på kommunenivå. Samtidig er det slik at noe trekker utgiftene opp, andre ting reduserer dem. På landsbasis mener vi dette jevner seg ut, slik at tallene gir et korrekt bilde av økonomien. Når det gjelder de ansattes lønns- og arbeidsforhold, har vi god oversikt over dette gjennom de avtaler NHO Service har med blant andre Fagforbundet. Vi står inne for det som er skrevet i notatet, og mener vi har god dekning for innholdet, sier Lasse Tenden. Fagbladet 12/2010 > 15 Arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service sier de ønsker å heve nivået på debatten om offentlig ressursbruk. Jeg syns ikke notatet fra NHO bidrar til det, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. Han mener tallene og påstandene fra NHO er helt ubrukelige som grunnlag for politiske beslutninger. Nå pågår budsjettbehandlingene i kommunene, og svært mange lokale Høyre- og Frp-politikere kommer til å hente argumenter fra NHO-notatet for å få konkurranseutsatt kommunens tjenester. I tillegg til innsparinger, påstår NHO at kvaliteten på tjenestene blir den samme, og at det ikke kan sies noe sikkert om de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser vil bli endret. Fjernt fra virkeligheten Helt feil, og fullstendig virkelighetsfjernt, mener to av Fagforbundets tillitsvalgte i Oslo, Per Egil Johansen og Mariann Hagen. Mariann Hagen var tidligere hovedtillitsvalgt i Norlandia Care Omsorg og ansatt ved Oppsalhjemmet i Oslo. Nå er hun plasstillitsvalgt på Lilletøyen sykehjem som drives av Oslo kommune. Hun mener det gir et uriktig bilde av virkeligheten når NHO påstår at kvaliteten blir den samme 14 > Fagbladet 12/2010 når et privat selskap omorganiserer driften for å redusere utgiftene. Da kommunen drev Oppsalhjemmet, hadde vi sju renholdere, en i hver etasje. Etter at Norlandia overtok, ble antall renholdere redusert til to. Vi fikk mange klager fra pårørende og ansatte om dårligere hygiene, forteller hun. I tillegg ble antall årsverk blant de omsorgsansatte redusert med fem, og sykepleierne ble omorganisert i fagteam uten tilknytning til avdelingene. Ved sykdom ble de puttet inn i turnusen for å fylle hullene. Store forskjeller Da Mariann byttet jobb til det kommunale Lilletøyen sykehjem, gikk hun ned ett lønnstrinn, men opp ca. 10.000 kroner i lønn. NHO har forhandlet lønn og andre ytelser for ansatte ved private sykehjem i mange år, så lønn og arbeidsbetingelser er noe de burde kjenne godt. Dessuten er det bare å sammenlikne protokollene fra de siste oppgjørene for KS- og NHO-oppgjørene for sykehjemsansatte. De viser en betydelig forskjell. Dette vet NHO. Jeg syns det er grovt manipulerende når de påstår at det ikke kan sies noe klart og sikkert om forskjellene på lønn og pensjon, sier nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Oslo, Per Egil Johansen. Vi sitter på gjennomsnittstall som viser at lønnsforskjellene mellom kommunale og private sykehjem i Oslo ligger mellom 30.000 og 100.000 kroner. NHO viser til lokale forhandlinger som skal gi de ansatte på privatdrevne hjem noe mer, men vår erfaring er at dette ikke fungerer, sier Per Egil Johansen. SoJvOerKbKlEaRnTt:aRnåndegtivmearnLginlennHderknilndgerbdleashjouknkgeriktk gjennom NHOs notat. Og da har vi ikke tatt med pensjonsytelsene. De er vanskelig å få oversikt over, siden private selskaper stadig bytter ordninger. Grovt sett kan vi i alle fall plusse på drøyt 50.000 kroner for offentlig ansatte, mener Johansen. Usikre tall Tenk på et tallª heter notatet der Fagforbundet har gått gjennom tallene fra NHO Service. Jeg ble rett og slett sjokkert da jeg gikk gjennom materialet fra NHO, sier rådgiver Linn Herning i For Velferdsstaten og en av dem som står bak Fagforbundets motrapport. NHO bruker kommunens egne Kostratall for å beregne utgiftene på blant annet sykehjemsdrift. De skriver at slike tall ikke er helt nøyaktige, men konklusjonene deres er uten forbehold. Kommunene har svært ulike måter å rapportere på, og dette påvirker resultatet. Vi har sammenliknet budsjett og regnskapstall for Bergen og Trondheim med NHOs tall. I Bergen snakker vi om en forskjell på 800 millioner kroner. Dette viser at NHO har en svært lettvint omgang med tall, sier Herning. Bruk de rødgrønne lokalt Jan Davidsen oppfordrer Fagforbundets tillitsvalgte over hele landet til å bruke forbundets Tenk på et tallª-notat, der regnestykkene plukkes fra hverandre og påstandene tilbakevises. Vi ser hvordan NHO Service samarbeider med Høyre og Fremskrittspartiet for å få kommunene til å legge til rette for mest mulig private løsninger på offentlige tjenester. Det er viktig at våre tillitsvalgte tar kontakt med de rødgrønne partiene lokalt og arbeider sammen med dem i kampen mot anbud og konkurranseutsetting. Sammen kan vi demme opp for den privatiseringsbølgen som NHO og de borgerlige partiene forsøker å oversvømme oss med, sier forbundslederen. Faksimile fra Fagbadet nr 1/2011 hjemmet, der Tøsse anklager meg for manglende faktagrunnlag. Alle påstander som jeg kommer med er godt dokumentert i For velferdsstatens hefte Private sugerør i fellesskapets kasserª, som ligger tilgjengelig på www.velferdsstaten.no for alle som selv vil se. At det har vært et etterspill der fylkeslegen konkluderte med at Attendo Care AS ikke hadde handlet lovstridig på Midtåsenhjemmet, undergraver ikke bekymringene fra ansatte, brukere og pårørende i 2007. Det er langt mellom lovstridig kvalitet og dårlig kvalitet. Jeg har aldri påstått at Attendo Care AS er dømt for å handle lovstridig. Jeg gjenga derimot bekymringene som kom fram i Aftenposten, og fra Arbeiderpartiveteran Håkon Lie, som selv bodde på Midtåsenhjemmet vinteren før han døde. Dessuten det faktum at fylkeslegen ble koblet inn i saken. Tøsse avviser også at Attendo Care AS tapte anbudet på Madserud sykehjem på grunn av kvalitet. Dette gjør hun ved å vise til at Attendo vant to andre anbudsrunder: Attendo Care hadde ikke fått begge disse kontraktene dersom vi ikke holdt god kvalitet på våre sykehjem.ª Dette er et merkelig argument. Det er stor forskjell mellom å beskrive god kvalitet i et anbudsdokument, og det å levere god kvalitet over tid. I tillegg er det her snakk om ulike sykehjem. Det at Attendo Care AS kan levere anbudsdokumenter som forespeiler god kvalitet på framtidig drift av to sykehjem, kan vel ikke føres som bevis for at de faktisk gjennomførte god kvalitet på et helt annet sykehjem? Ettersom Tøsse anklager meg for unnlatelsesskyld, vil jeg gjerne påpeke noen av de temaene hun selv unngår. Først angående forhold for de ansatte. Det er bra dersom Attendo har lavt sykefravær og lønner sine ansatte langt over minimumª i tariffavtalen med Fagforbundet. Det er mulig at de ansatte da kommer opp på et nivå som gjennomsnittlig likner det offentlige. Dette er dessverre vanskelig å etterprøve, og kan som Tøsse selv nevner avsløre store forskjeller mellom de ansatte. Men hvorfor skriver Tøsse kun om lønn, og ikke om pensjon? For det er i pensjonsavtalene de største forskjellene mellom offentlige og kommersielle aktører finnes. Og hvordan kan Tøsse påstå at Attendo Care AS ikke tjener penger på bekostning av felles- 54 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR