VILLIGE SVENSKER: Fra v: Nils Hillerbrand, Annika Lillemets, Anne Grethe Krogh fra Fagforbundet, Karin Jansson, styrerepresentant i Miljøpartiet de Grønne, Kristen Dalby og Camilla Bendixen fra kvalitetskommunesekretariatet og Valter Mutt. Svensk glede over norsk suksess Representanter fra Miljøpartiet de Grønne er imponert over hvilke resultater som er oppnådd i norske kvalitetskommuner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Nyheten og suksessen med kvalitetskommuneprogrammet har nådd Sverige, og i februar var en delegasjon fra Miljøpartiet de Grønne i Norge for å få vite mer om denne måten å organisere kommunale tjenester på. Partiet ønsker å prøve ut blant annet trepartssamarbeid i Linköping kommune, men vil sannsynligvis trenge hjelpe fra lokale velgere i høstens valg for å klare det. Tenker langt fram – Samtidig tenker vi langt framover, og vi er mest opptatt av å engasjere kommunalt ansatte og innbyggerne i Linköping til å tenke annerledes enn dagens organisering, for- teller Nils Hillerbrand som er partiets gruppeleder i Linköping. Den svenske kommunen er i dag borgerlig styrt, akkurat som Sverige. Og mange av de kommunale tjenestene blir kjøpt av private selskaper. Men opposisjonen i byen er større enn på riksplan, sier han. – Derfor kan Miljøpartiet de Grønne tenke seg å bruke Linköping som en pilotkommune for å prøve ut kvalitetsprogrammet, sier Annika Lillemets og Valter Mutt, to av partiets riksdagspolitikere. Da de besøkte Fagforbundet for å få råd om hvordan et pilotprosjekt kan startes i Sverige, lot de seg imponere og begeistre over resultatene som er oppnådd i mange norske kommuner. Ikke minst når det gjelder trivsel og redusert sykefravær. Imponert over Mandal Spesielt fornøyd var de med at også borgerlig styrte kommuner hadde gått inn i kvalitetsprogrammet med stor entusiasme. De mente de bidro til å gi programmet og metodene stor troverdighet. Sykefravær er et like aktuelt tema i Sverige som i Norge, og de svenske representantene gjorde store øyne da de fikk høre at Mandal kommune hadde redusert fraværet betraktelig ved å innføre 365 egenmeldinger i året. KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET • Kvalitetskommuneprogrammet er en avtale mellom staten, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. • Fase I startet 1. januar 2007 og ble avsluttet 31. desember 2009. • Programmet forutsetter at politikere, administrasjon og ansatte i virksomhetene skal samarbeide om å utvikle bedre kommunale tjenester og redusere sykefraværet. • De ansatte i kvalitetskommunesekretariatet har fått korttidskontrakter i Fagforbundet, slik at kunnskapen ikke skal forsvinne før fase II settes i gang. De arbeider nå med å forberede fase II som har fått navnet «Sammen om en bedre kommune». 26 > Fagbladet 3/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON