Beste arbeidsgiver Barneklinikken i Helse Vest har fått Fagforbundets pris som beste arbeidsgiver på sykehus i 2010. Britt Skådberg, klinikkdirektør på Barneklinikken i Helse Bergen var stolt, glad og overrasket da hun fikk Fagforbundets pris. Blant flere sterke kandidater, valgte juryen Barneklinikken i Helse Bergen for det utviklingsarbeidet de går igjennom i forbindelse med Klem-prosjektet. Klem står for kompetanse, lederskap, endring og medarbeiderskap. Skådberg mottok prisen sammen med avdelingstillitsvalgt Eva Lill Coyle. Klinikkdirektøren understreket i sin takketale at en slik suksess er avhengig av en ledergruppe som brenner for sine ansatte, og av medarbeidere som brenner for å gjøre en god jobb for pasientene. – Jeg har lyst til å takke alle medarbeiderne på klinikken, sa hun. Skådberg sa at barneklinikken er i ferd med å gjennomføre et utviklingsarbeid som gjør dem i stand til å stå i endringsprosesser. – Om ikke lenge vil prisen bli god å ta fram. For det kreves både mot og entusiasme i omstillinger. Prisen består av et bilde og 25.000 kroner. Det er første gang Fagforbundet deler ut denne prisen. Geir Mosti, som leder juryen, sier at kriteriene for å bli vurdert som kandidat til Fagforbundets Beste arbeidsgiverpris, er innsats for godt arbeidsmiljø og medarbeiderinnflytelse, samt innsats for at rett person kommer på rett plass, og tverrfaglig samarbeid. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN PRISVERDIG: Nestleder Geir Mosti delte ut Fagforbundets arbeidsgiverpris til klinikkdirektør Britt Skådberg og avdelingstillitsvalgt Eva Lill Coyle ved Barneklinikken i Helse Vest. Pensjonen må sikres innsyn Arbeidstilsynet kan straffe strengere Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping. – I den kommende arbeidsmiljømeldingen foreslår vi å styrke Arbeidstilsynets sanksjoner overfor kommunene slik at tilsynet kan gripe inn med stans av arbeid og tvangsmulkt ved sosial dumping, sier arbeidsministeren på Arbeidsdepartementets nettside. Hun understreker at det er kommunenes ansvar å påse at oppdragstaker gir sine arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsdekkende tariffavtaler.    MoS Kommunenes internkontroll og kontraktstyring må ha så høy kvalitet at den sikrer at tjenester leveres i tråd med norsk lov, sier daglig leder Ole Kristian Rogndokken i Norges Kommunerevisorforbund. Avsløringene om bemanningsselskap som bryter arbeidsmiljøloven ved flere sykehjem, har fått Kommunenes interesseorganisasjon KS til å sette i gang en omfattende undersøkelse om sosial dumping og kontrollrutiner. – Gode kontrakter er ikke nok, kommunene må også ha gode kontrollsystemer, sier direktør for arbeidsliv i KS, Per Kristian Sundnes til ANB. Daglig leder Ole Kristian Rogndokken i Norges Kommunerevi- sorforbund sier at en kommune kjøper tjenester, som for eksempel snøbrøyting, er det ikke vanlig at revisjonen har innsyn. – Men når en setter bort hele tjenesteleveranser, som et helt sykehjem, er det av en helt annen kaliber. Kommunen som bestiller må få det innsynet den trenger, og revisjonen må få mulighet til å ettergå dette, sier Rogndokken til Fagbladet. Han framholder at i tilfeller der bemanningsselskap overtar store tjenesteområder, må det helt andre rapporteringsrutiner til for å sikre at tjenestene leveres som bestilt. – Det primære er da at kommunen må skaffe seg det innsynet og den informasjonen som er nødvendig for at tjenesten er levert på en god måte. Revisjonens oppgave er å attestere overfor kommunestyret at de verdier fellesskapet skal ha, er levert. I dette tilfellet betyr det å verifisere at en omsorgstjeneste er levert slik den skal, i tråd med norsk lov. Et kommunestyre må få en sikkerhet for at en tjeneste er levert uansett hvem som leverer den, sier Ole Kristian Rogndokken. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Ole Kristian Rogndokken i Norges Kommunerevisorforbund. Fagbladet 3/2011 > 29 fbaargang2011 fbseksjonKON