Ingenting kommer av seg selv – Vi hadde en omfattende planlegging som de ansatte har vært del i, både de statlige og kommunale, med fellesmøter og arbeidsgrupper på tvers. Vi skal samarbeide om brukere som trenger flere tjenester. Målet er at velferdstjenestene skal være samordnet for den enkelte, sier enhetsleder Mari Nysæther. Hun leder den kommunale delen i Nav Stovner, og mener at innholdet i arbeids- og velferdsreformen må utformes lokalt. – Det gamle trygdekontoret og arbeidskontoret er kommet tettere på. Å få et innholdsmessig samarbeid kommer ikke av seg selv, selv om vi er samlokalisert. Rydder pulten Nysæther framhever at samarbeidet fremmes ved at de ansatte sitter samlet og blandet, og at det er en felles leder for publikumsmottaket. – Det utvikler seg et løpende sam- arbeid mellom de ansatte. Vi jobber med å legge samarbeidsstrukturer, men det tar tid. Sosialdelen arbeider med sårbare grupper med omfattende problematikk. Vi har brukere som står langt unna arbeidslivet, og vi har samarbeidspartnere utenfor Nav. Sosialtjenesten har også link til andre tjenester i kommunen. Staten styrer Nav, men partnerskapet med den kommunale delen foregår lokalt, sier enhetsleder Mari Nysæther. her, selv om det er veldig mye å gjøre. Et stramt budsjett gjør at vi har mistet to stillinger. Det merkes. Mat på bordet Selv er Jane Brenden konsulent, og hun forvalter klientmidler på Nav Stovner. Om lag 120 klienter har forvaltning av trygden sin her, forteller hun. Hun opplever at hun har en meningsfull jobb som betyr noe for vanskeligstilte, for eksempel mennesker med store husleierestanser og mye smågjeld. – Vi betaler husleie og strøm av trygden, og de får midler til livsopphold. Dermed sikrer vi at brukerne har penger til mat gjennom hele måneden. Brenden oppretter avtale med banken, og disponerer klientens konto. Det er strenge regler for denne forvaltningen. – Dette er klientenes penger, og da er det viktig at vi har gode rutiner. Klientkontoer har blitt tappet ved to Nav-kontorer i Oslo, og nå har kommunerevisjonen har vært rundt og strammet inn rutinene. Jane Brenden er opptatt av å respektere brukernes personvern. – Vi er flinke til å holde det ryddig på pulten. Vi fjerner alle gule lapper og lukker alle permer når vi forlater pulten. All sensitiv informasjon blir låst inn, og kopimaskinen tømmes for alle gjenglemte utskrifter. Vi passer på at taushetsplikten blir overholdt, sier hun Frykter misbruk av MinID Som plasstillitsvalgt merker Jane Brenden sterk motstand mot å bruke privat identifikasjon i jobbsammenheng. – Fra nyttår må vi logge oss på med MinID, personnummer og private passord for å komme inn på EDB infobank. Det vekker bekymring. I stedet for å logge seg på med en brukeridentitet knyttet til arbeidsplassen, må de ansatte nå bruke sin private identifikasjon for å tilgang til informasjon de er avhengig av i jobben. Som for eksempel folkeregisteret og arbeidstakerregisteret som nå ligger i EDB infobank. – De ansattes personvern er ikke godt nok tatt vare på, sier Jane Brenden. Mediekjør preller av Nav har flere ganger fått gjennomgå i mediene. – Det var mye kjør før jul, med datasystemer som ikke virket, mye på grunn av leverandørfeil. Vi blir informert av vår leder om hva avisene skriver. Ansatte her vet at de gjør så godt de kan. Vi har ikke lange ventelister, og har ikke begått slike blundere som vi har lest om, men det betyr ikke at ikke også vi kan gjøre feil, sier plasstillits- valgt Jane Brenden. PUBLIKUMSVENNLIG: Stovnerfolk som kommer til Nav-kontoret, slipper å vente lenge. Mottaksvert Gyda Mathisen loser dem raskt videre til saksbehandler. Fagbladet 3/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonKON