Helse og sosial Konflikter kan løses Sterke følelser trenger ikke alltid blåses ut. Med hjelp fra en god hjelper, kan brukeren få hjelp til å håndtere følelsene sine uten å ty til vold. Hjelpepleier Bjørn Roger Knutsen har skrevet et yrkesfaglig temahefte for å hjelpe ansatte med å hindre utbrudd av trusler og vold på arbeidsplassen. Miljøarbeid for en bedre hverdag – Terapeutisk konflikthåndtering (TKH) er et verktøy for alle som arbeider med mennesker. Respekt Arbeidstakerne i habilitering, barnevern, psykiatri, hjemmetjenester og eldreomsorg er spesielt utsatt for vold i arbeidet sitt. – Det handler om at vi må se det andre mennesket, vise respekt og sette grenser. Vi er selv med på å skape situasjoner i møte med andre, sier Knutsen. Han mener at ansvaret for voldsutøvelse kan ligge i det terapeutiske miljøet, eller manglende terapeutisk miljø. – Både miljøer som tillater rigide holdninger og miljøer uten klare grenser, skaper frustrasjon hos pasientene, mener han. Ansatte kan møte brukere, klienter, pasienter og kolleger på en provoserende måte. Men de kan også velge handlingsmåter som reduserer faren for voldsutbrudd. – Når personalet ikke klarer å avverge voldshandlinger, kan det GODT TERAPEUTISK MILJØ: – Vi må møte pasientene med respekt, uten å ydmyke dem eller påføre dem smerte. Vi må hjelpe dem til å si ifra på en akseptabel måte, sier Bjørn Roger Knutsen. også handle om slitasje og utbrenthet. Da er det mangler ved det terapeutiske miljøet, en kultur som kan fremme vold, mener Knutsen. Ukentlig trening Men like ofte handler det om manglende kunnskap. En god leder neglisjerer ifølge Bjørn Roger Knutsen ikke opplæring og kontinuerlig vedlikehold av konflikthåndtering. Kontinuitet i både verbal og praktisk håndtering er viktig for å få en tryggere arbeidsplass. Knutsen, selv hjelpepleier, har siden 1999 arbeidet med å utvikle TKH-modellen sammen med fysioterapeut og HMS-rådgiver Johnny Sørli og hjelpepleier og psykiatrisk sykepleier Trond Pedersen. Miljøarbeid for en bedre hverdag – Terapeutisk konflikthåndtering kan bestilles via venstremenyen på www.fagforbundet.no/shs (Materiell/brosjyrer) Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Dårlig informasjonsflyt Mange helsearbeidere opplever informasjonsflyten omkring kvinnelig kjønnslemlestelse som mangelfull, skriver Dagens Medisin og viser til en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI). Det er sosialantropolog Torunn Arntsen Sajjad som har gjennomført undersøkelsen. Helsearbeidere påpeker blant annet mangler ved informasjonsflyten mellom helsestasjoner og sykehus samt helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse. Rapporten anbefaler at det utarbeides retningslinjer for hvilke metoder helsepersonell skal bruke i sitt informasjonsarbeid og hvem som skal informeres.    KES 28 > Fagbladet 4/2011 Gylne øyeblikk på film Geria har laget en film som viser hvordan helsearbeidere kan skape gylne øyeblikk for personer med demens. Helsearbeidere har fått en film som kan inspirere til å skape gylne øyeblikk i hverdagen. – Filmen viser hvordan helsearbeidere kan bruke miljøbehandling i hverdagen, sa Solfrid Rosenvold Lyngroth under presentasjonen av Gylne øyeblikk. Det er Geria, Oslo «Det handler om atvimåsedet andre mennesket, vise respekt og sette grenser.» BJØRN ROGER KNUTSEN Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Kari Svendsen fbaargang2011 fbseksjonHEL