TID TIL KONTAKT: – Omtanke er en del av den gode pleien. Vi må ikke bare ha talent og kompetanse, vi må også ha tid til det, mener Randi Skage (t.v.) og Solveig Mohrsen. Nærvær i Namsos Prosjekt Nærvær i Namsos startet i februar 2009 og varte ut 2010. Tre virksomheter fikk tilført ekstra ressurser. En av dem var Otterøya bo- og servicesenter. Her ble pengene brukt til å øke grunnbemanningen slik at dagvaktene ble styrket med en person. Alle kommunale virksomheter i Namsos kunne sende inn søknad om midler til å øke nærværet, heve kompetansen og øke brukermedvirkningen. Ei styringsgruppe valgte ut prosjekter og fordelte midlene. Her satt personalsjefen, helse- og sosialsjefen, enhetsleder barnehager og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Ei prosjektgruppe skulle sørge for framdrift i prosjektet på den enkelte arbeidsplass. Her satt prosjektleder, daglig leder i de tre virksomhetene som fikk prosjektmidler samt hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. – Prosjektarbeidet var godt forankret i administrasjonen, men vi ser i ettertid at vi skulle ha arbeidet mer med den politiske forankringen. Det er en lærdom vi må ta med oss, sier Karin Sinnes. Hun representerte Fagforbundet i styringsgruppa. fbaargang2011 fbseksjonHEL