Kommunen kan redusere tilskuddet dersom barnehagen foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og (min utheving) eier av barnehagen hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen (ß6 i Forskrift om likeveldig behandling)! Her står vurderings- og tolkningstemaer i kø, og kriteriene for avkorting av tilskudd er så snilleª at de kun er aktuelle for svært usmarte eiere. Under gitte forutsetninger kan kommunene benytte nasjonale satser for å beregne tilskuddene. Disse satsene vil være betydningsfulle referanser, ikke minst ved klagesaker. Fastsetting av nasjonale satser blir derfor et viktig mellomværende mellom sentrale myndigheter og PBL. Etter det nye regelverket skal det gis separat tilskudd til å dekke kapitalkostnader. I praksis vil de private barnehagene få dekket avskrivninger og renter og avdrag på lån, og i tillegg renter av egenkapital. Men det er grunn til å merke seg at egenkapitalen nærmest utelukkende er bygd opp med offentlige overføringer. Ifølge Husbanken, der de fleste har lån, var egenkapitalen (ved låneopptak) for barnehager bygd i perioden 19992009 ca. fem prosent, og i 2009 to prosent. Ettersom lånene er gitt med pant i barnehagene eller med kommunale garantier, er egenkapital- og risikonivået lavt. Regjeringen foreslo at verdier bygget opp ved offentlige tilskudd og foreldrebetaling skulle tilbakeføres til kommunene, utover avkastning på egenkapital. Forslaget ble trukket etter sterke protester fra private aktører. Nedbetaling av lån representerer store offentlige overføringer til en privat interessegruppe. For barnehager med husbanklån utgjorde avdrag og slike overføringer 325 millioner i 2010. Dette kommer i tillegg til det eierne tar ut i godtgjøring, utgiftsdekning og lønn på anstendig nivå. For en barnehage med 50 plasser utgjør oppbyggingen av slike verdier over en tiårsperiode 720.000 kr pr. år. En grei ekstrainntekt både for aksjonærer og enkeltpersoner. På barnas bekostning? Fagbladet 4/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2011 fbseksjonKIR