Kredittsjekk SPØRSMåL: Jeg fikk et brev i posten med beskjed om at banken hadde tatt en kredittsjekk av min økonomi. Kan den gjøre det uten å spørre meg først? GH SVAR: Ja, det kan den gjøre. Det er rutine i banker, kortselskaper og andre virksomheter som gir lån og kreditter. Eller som selger varer og tjenester på kreditt " altså at de tar etterskuddsbetaling. Det er kredittopplysningsselskaper som samler inn informasjon om deg og selger den videre til blant annet banker. Typisk informasjon som samles inn er inntekt og formue hentet fra skattelistene, adresser du er registrert på de siste årene og eventuelle betalingsanmerkninger. Den som har en eller flere betalingsanmerkninger vil som regel få avslag på søknad om lån, kreditt og avbetalingskjøp. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen gardere seg mot påstander om brudd på den ulovfestede saklighetsnormen som styringsretten må utøves innenfor. Et annet spørsmål er i hvor stor grad din arbeidsgiver har anledning til å benytte vikarer for å dekke et permanent behov for arbeidskraft, som ikke er tillatt i henhold til arbeidsmiljøloven. Det har jeg ikke nok opplysninger om til å gå inn på her, men det er noe du eventuelt kan få din tillitsvalgte til å undersøke, eventuelt kan hovedtillitsvalgt eller det av Fagforbundets kompetansesentre som dekker ditt område bistå med å finne ut av. Børge Benum, juridisk avdeling i Fagforbundet Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Yrkesskade og gratis behandling SPØRSMåL: Har man krav på gratis behandling hvis man har en hundre prosent godkjent yrkesskade? Jeg får uføretrygd, men uten yrkesskadefordel. Har dette noe å bety for eventuelt gratis behandling på kurbad eller liknende? Jeg har en venninne som er på tidsbegrenset uførestønad, og som får gratis behandling på kurbad flere ganger i året. Hun har heller ikke noen yrkesskadefordel. Likevel slipper hun å betale egenandel, og hun får dekket transport til/fra kurstedet. Hun bor i Troms fylke. Jeg flyttet fra Troms til Trøndelag i, og har etter ikke fått dekket behandling/kuropphold slik jeg fikk lenger nord. Min venninne slipper også å betale egenandel hos sin fastlege, selv om hun ikke har frikort ved legebesøk som har med yrkesskaden å gjøre, og selv om det er mange år siden den skjedde. Hvordan er egentlig reglene for dette?    T.M. SVAR: Ved yrkesskade er man omfattet av ulike regelsett, og de har litt ulikt dekningsomfang. Ditt spørsmål er i hovedsak knyttet til folketrygdlovens yrkesskadebestemmelser. Dersom en yrkesskade blir godkjent av Nav, har man rett til å få dekket en større andel av utgiftene til behandling enn man vanligvis har rett til. Det er imidlertid ikke slik at alt er gratis. Nav v/Helfo dekker behandling hos lege, fysioterapeut, tannlegebehandling, legemidler, medisinsk utstyr nødvendig for skaden, og man kan også få dekket reiseutgifter til behandling. Dette gjelder bare hos leger og fysioterapeuter som har rett til trygderefusjon. Det er dessverre ingen særregler ved yrkesskade for annen type behandling, f.eks. hos kiropraktor, psykolog, aku- punktør eller andre alternative behandlingsformer. Helt unntaksvis har trygden i praksis dekket annen behandling dersom legen har bekreftet at dette er nødvendig for fortsatt å kunne arbeide eller bli frisk. Etter yrkesskadeforsikringsloven har man også rett til dekning av utgifter, for eksempel egenandeler og andre utgifter som Nav har avslått å dekke. Dermed vil man som regel få dekket samtlige utgifter knyttet til yrkesskaden så lenge disse er ansett nødvendige. Hvorvidt man også kan få dekket utgifter til kurbad eller liknende alternative behandlingsformer, beror derfor på om dette er noe legen mener er nødvendig. Dette må tas opp med fastlegen din. Du har uførepensjon, men har ikke fått yrkesskadefordeler. Siden du har en godkjent yrkesskade, bør du anmode Nav om også å vurdere stønaden i forhold til den godkjente yrkesskaden. Nav vil deretter fastsette en uføregrad som følge av yrkesskaden. Denne vurderingen baserer seg i hovedsak på medisinsk dokumentasjon fra lege/spesialist, og avhenger derfor av at legen vurderer det som mer enn femti prosent sannsynlig at det er yrkesskaden som er årsak til din helsemessige situasjon i dag. Dersom Nav fastholder at du ikke har rett på yrkesskadefordel i din uførepensjon, betyr dette at din yrkesskade ikke anses som årsaken til at du er ufør. Eventuelle helseutgifter må da også dekkes etter de alminnelige regler, med mindre det er fastsatt eget vedtak om dekning av utgifter på grunn av yrkesskaden. Anne-Gry Rønning-Aaby, juridisk avdeling i Fagforbundet Fagbladet 4/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonKON