Dårlig datasikkerhet i kommunene Halvparten av kommunene slurver med personopplysninger, viser Datatilsynets kommuneundersøkelse for 2010. for internkontroll. Det tyder på at nesten halvparten av kommuner og fylkeskommuner ikke har god nok kontroll med personopplysningene sine. som følger kravene i loven om personopplysninger, sier prosjektleder Renate Thoreid i Datatilsynet til NRK. Datatilsynet har bedt alle norske kommuner redegjøre for hvordan de oppfyller kravene til informasjonssikkerhet. Bare 52    loven om datasikkerhet, svarer mange at de    og de får et skarpt purrebrev fra Dataprosent sier de har et dokumentert system    ikke har utviklet sikkerhetssystem eller planer    tilsynet.    MoS " Til tross for at kommunene kjenner De kommunene som ikke har svart på undersøkelsen, gjør seg skyldig i lovbrudd, Slår alarm om datasikk Riksrevisjonen har avdekket store svakheter ved informasjonssikkerheten i statsforvaltningen. Det står neppe bedre til i kommunal forvaltning. Riksrevisjonen peker på svakheter i løsning av oppgaver og mangelfull samhandling på flere viktige samfunnsområder. Det gjelder blant annet beregning og utbetaling av ytelser og pensjoner fra arbeids- og velferdsetaten. Svakheter i internkontrollen og i etatens ikt-systemer er hovedårsaken til feilene. Får refs Revisjonen viser også alvorlige svakheter når det gjelder informasjonssikkerhet Fornyingsdepartementet som har samordningsansvaret for iktpolitikken, får refs for manglende oppfølging av dette ansvaret. KAN BLI BEDRE: Ryno Andersen fra Riksrevisjonen oppfordrer til bedre datasikkerhet både i statlig og kommunal forvaltning Det er svært alvorlig at departementets egen etat, Departementenes Servicesenter (DSS) ikke har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, sa riksrevisor Jørgen Korsmo da rapporten ble lagt fram. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) inviterte nylig Ryno Andersen og Stig Folkvord fra Riksrevisjonen for å konkretisere funnene. De kunne fortelle at hele ti virksomheter knyttet til ulike departementer har fått merknader om informasjonssikkerheten. Også kommunene må skjerpe seg. Ved siden av utfordringene med saksbehandlersystemene i Nav, har Riksrevisjonen kritiske merknader til skatteetaten, forsvarets operative evne og til forsvarets sanitet. Også Statens pensjonsfond utland, Politidirektoratet og Utenriksdepartementet får kritiske merknader. " Det står neppe bedre til med informasjonssikkerheten rundt om i kommunenorge, sa Ryno Andersen, som selv kjenner kommunesektoren fra innsiden som politiker i Buskerud. " IKT-sikkerhet i forvaltningen er svært viktig for Seksjon kontor og administrasjon. Ut fra det vi har fått presentert her, vil vi se på muligheten for å få større oppmerksomhet rundt dette i kommunal sektor, sier Fredrik Hellstrøm, administrativ leder i SKA-administrasjonen. Tekst: MONICA SCHANCHE Digitaliserer arbeiderfilmer LO har satt i gang et arbeid for å ta vare på gamle arbeiderfilmer. De blir digitalisert for å sikre verdifull dokumentasjon. LO samarbeider med AOF og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek om dette, og arbeidet er finansiert gjennom OU-fondet.    MoS Fagbladet 4/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON