Forsker på flåtestyring Arbeidstakerorganisasjonene ser at teknologien utvikler seg raskt og blir vanskelig å styre. Fagforbundet, El & IT, Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet har gått sammen om et forskningsprosjekt om konsekvensene av flåtestyring. LOs forskningsfond har bevilget 1,5 millioner kroner i 2011 og vil stille samme beløpet til rådighet for neste år. Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo og forskningsstiftelsen Fafo skal stå for selve forskningsjobben. De vil undersøke hva som er driverne bak den nye teknologien. Prosjektet skal også ta for seg hvilke konsekvenser bruk av mobil kontrollteknologi kan få for arbeidsmiljø og personvern, vurdere dagens lov- og avtaleverk og se om det gir god nok beskyttelse for arbeidstakerne. " Vi oppfatter at flåtestyring og elektronisk kjørebok ikke er helsefremmende. Ulempene med overvåkning er større enn gevinsten, sa Solhaug. Han fikk støtte av Fagforbundets Gerd Eva Volden som oppfordret til felles innsats: " Vi må trå til sammen for å få et godt arbeidsliv. Vraket etter facebookbilde Flere arbeidsgivere sorterer søkere etter hva de finner om deg på facebook og andre sosiale medier. Ikke legg ut bilder du ikke vil at mor eller arbeidsgiver skal se, var den klare advarselen fra årets eForvaltningskonferanse. Deltakerne fikk høre om en søker til en barnehagestilling som fikk tommelen ned da arbeidsgiver googlet og oppdaget et bilde av henne med et ølglass i hånden. Dette eksempelet gikk rett inn i kjernetemaet på eForvaltningskonferansen som var viet personvern, overvåkning og ulike former for kontroll av ansatte. Viktige temaer som avgjør om du får jobben " eller mister den. Overvåkning i arbeidslivet under lupen Omfanget av overvåkning i arbeidslivet skal kartlegges. Det opplyste statssekretær Jan-Erik Støstad på årets eForvaltningskonferanse i Oslo. Beslutningen om å se nærmere på overvåkning i arbeidslivet kommer etter at både LO og Datatilsynet har varslet om gjentatte brudd på personvernet. Kartleggingen skal skje I en Fafo-undersøkelse oppgir 41 prosent av arbeidsplassene som har svart at de har avtaler eller retningslinjer på plass. 23 prosent har ingen retningslinjer, mens hele 36 prosent ikke vet om de har slike avtaler. Bare litt over halvparten av dem som har avtaler, svarer at ansatte eller tillitsvalgte har deltatt i utformingen. Kravene til individuelt samtykke til overvåkning overholdes bare i liten grad. Blant dem som har Jan-Erik Støstad, statssekretær    overvåkning av internett eller i Arbeidsdepartementet. i samarbeid mellom Arbeidsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og partene i arbeidslivet. Myndighetene er bekymret over en overvåkning som stadig griper om seg, og vil se nærmere på i hvilken grad det skjer i strid med arbeidsmiljølov og personvernlov. Støstad håper at kartleggingen vil være ferdig før sommeren. En evaluering vil avgjøre om det er behov for nye tiltak. Krenkende for ansatte Fafo-forsker Mona Bråthen har allerede avdekke stor mangel på retningslinjer for overvåkingssystemer i arbeidslivet. e-post på jobben, svarer hver femte at det er en kilde til stress. Mona Bråthen, forsker i Fafo. " Det oppleves som krenkende, det gir arbeidsgiver mulighet til også å kontrollere hva man gjør på fritiden, og det bidrar til å svekke tillitsforholdet til ledelsen, påpeker Bråthen. Fagbladet 4/2011 > 33 EFORVALTNINGSKONFERANSEN er et samarbeid mellom Fagforbundet, El & IT, NTL og Universitetet i Oslo, og ble i år holdt for fjerde gang. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Monica Schanche fbaargang2011 fbseksjonKON