Avløpsarbeidere plages av kloakkstøv Avløpsarbeidere sliter med luftveislidelser, hodepine og uvanlig trøtthet, spesielt når de jobber med tørket kloakkslam. Det viser en ny Stami-undersøkelse. Flere norske avløpsanlegg har innført en tørkeprosess hvor vannmengden i kloakkslammet reduseres til 10"20 prosent. Dette gjør det lettere å bruke kloakkslam som gjødsel, i tillegg til at det forenkler transport. Nå har Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) undersøkt arbeidsforholdene ved åtte kommunale avløpsanlegg. Lungefunksjonen til 44 avløpsarbeidere og 36 arbeidere i kontrollgruppen ble testet før og etter jobb. Det ble tatt blodprøver ved endt arbeidsdag, og samtlige svarte på spørreskjema om arbeidsrelaterte symptomer i løpet av skiftet. Verre med slamtørke Forskerne fant klare forskjeller mellom de 44 som jobbet direkte med kloakkslam, og kontroll- KLOAKKEN STØVER: Avløpsarbeidere melder om helseproblemer ved arbeid med tørket kloakkslam. En Stami-undersøkelse viser at de både eksponeres for farlig støv og ofte har luftveislidelser og hodepine. bakteriegifter enn andre arbeidere. Studien dokumenterer sammenhengen mellom hvor mye støv og bakteriegifter man utsettes for og luftveisirritasjoner og plager fra sentralnervesystemet.  Avløpsarbeidere kan bli eksponert for kjemikalier og en lang rekke ulike biologiske faktorer og giftige gasser. De risikerer derfor å få helseproblemer som blant annet luftveislidelser, hodepine og uvanlig trøtthet, sier forsker Kari Heldal ved Stami. De fleste symptomene er vanlige også for andre grupper som eksponeres for små biologiske partikler i lufta (bioaerosoler). Problemene med hodepine og uvanlig trøtthet ser imidlertid ut til å være spesielle for avløpsarbeidere. Tas opp i faggruppa  Stami-rapporten vil bli tatt opp i faggruppa. Vi kommer til å følge dette videre, sier leder for Fagforbundets faggruppe vann og avløp, Roger Mogseth. Tekst: OLA TØMMERåS gruppen på 36 arbeidere som hovedsaklig jobbet i administrasjonen ved anleggene. Det var høyere forekomst av neseirritasjon, hoste, hodepine og symptomer på luftveislidelser blant de 44. Avløpsarbeiderne hadde høyere betennelsesnivå (CRP) målt i blodprøver enn kontrollgruppen. Arbeiderne på avløpsanlegg hvor slam ble tørket, opplevde oftere arbeidsrelaterte luftveisproblemer. I tillegg meldte de jevnlig om hodepine og uvanlig trøtthet. Bakterier og støv Forskerne fant også at de som jobbet med tørket slam, ble eksponert for langt mer støv og Skal utrede avfall Regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk. Det er mer enn ti år siden forrige gang det ble lagt fram en avfallsmelding.  Tida er inne for å se hvordan vi kan få en bedre avfallshåndtering som reduserer utslippene av klimagasser og miljøgifter, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Det har vært betydelig utvikling på avfallsfeltet de siste tiårene. Markedene for omsetning av avfall fungerer bedre, avfall blir sett på som en ressurs, og de teknologiske mulighetene for sortering og gjenvinning er videreutviklet, påpeker Miljøverndepartementet i en pressemelding. KAN BLI BEDRE: Mye har skjedd med avfallshåndtering. Regjeringen vil legge fram en ny stortingsmelding for å få utredet om avfallsressursene  Veksten i avfall er en av de store utfordringene, og vi må se om det fins muligheter for å utnytte avfallsressursene bedre, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.    OT    kan utnyttes enda bedre. Fagbladet 4/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås fbaargang2011 fbseksjonSAM