Fokus Sjøtransporten ønsker å komme på offensiven etter å ha sakket akterut som foretrukket transportform sammenliknet med bil og bane. Hvordan lykkes med sjøtransporten? Finn Sneve leder i Fagforbundets Faggruppe havn Sjøtransportprosjektet ble initiert av Kystverket og Norsk havneforening som en oppfølging av prosjektet Effektive terminaler som ble avsluttet i 2006. Deretter ble Norske Havner, Kystverket og Transport- og logistikkindustriens landsforening (LTL) invitert inn i prosjektet, sammen med havnene i Norge. Det fins nok av rapporter og analyser om sjøtransport, problemet er at det har kommet for lite ut av rapportene. Med dette prosjektet var målet å få en helhetlig sammenheng og ikke minst skape samarbeidsrelasjoner som gjør det mulig å skape endringer til beste for sjøtransporten. Arbeidet tok utgangspunkt i at sjøtransporten har fått urettmessig liten oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Dette gjelder både nasjonale samferdselsdiskusjoner, nasjonale og globale miljøutfordringer og arealstrategier på ulike nivåer. Hensikten med prosjektet er å gi innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 20142023, og å bidra til økt kunnskap om varestrømmer og næringslivets behov i de deltakende havnene. Det har tidligere kommet en rekke utredninger om sjøtran- sportens konkurransevilkår, men lite har skjedd. Målet er nå å redusere veksten i lastebiltrafikken, både mellom Norge og utlandet, og mellom landsdeler i Norge. Sjøtransporten er et strategisk satsingsområde for overføring av gods fra trengsel og sikkerhetsutfordringer på veiene, men blir lett glemt tross tydelige politiske ambisjoner. I tillegg til at politikerne ikke snakker sjøtransport, har havnene og næringen selv vært passive når det gjelder å framheve sjøens muligheter. Interesseorganisasjoner knyttet til sjøtransport står nå sammen med kortere kjøretid på lange avstander går på bekostning av sjøtransporten under ellers like forhold. Dette strider mot intensjonene i planen. Skal gods konvertere til sjø, må avgiftene minimum sidestilles med vei og bane som andel av transportmidlenes relative samfunnsøkonomiske kostnader,ª het det i Marinteks undersøkelse i 2000. Dette er like aktuelt i dag. For aktørene innenfor sjøtransport er det viktig at de offentlige rammebetingelsene i konkurransen mellom transportmidlene er mest mulig rettferdige. De føler at offentlig favorisering av vei og bane er en Uten deltakelse fra sentrale politikere eller fagmiljøer innenfor næringen på kommunikasjonsarenaen, har sjøtransporten havnet i bakleksa.ª havnene, Kystverket og LTL for å bringe godstransporter på sjø høyere på beslutningstakernes agenda. Prosjektet har konsentrert seg om tre områder: Forståelse for forsyningskjeden, offentlige rammebetingelser og kommunikasjon. Satsingen i Nasjonal transportplan på bedre framkommelighet og alvorlig hemsko for deres konkurranseevne, men ingen har tilfredsstillende informasjon om den faktiske situasjonen. Regjeringen sier i Flertallsregjeringens statusrapport, Soria Moria  fire år etter at de ønsker å videreutvikle havnene som logistikknutepunkt. Dette krever omstilling i 36 > Fagbladet 4/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM