Utviklingen av helserelaterte tjenester på internett, og en stadig større oppmerksomhet om helse i mediene, fører til at vi alle mer aktivt forholder oss til helsespørsmål som en naturlig del av hverdagen. Ikke-medisinske problemer (som viltre skolegutter eller konflikter på arbeidsplassen) blir gjort til gjenstand for medisinsk vurdering. Tilbud om screening og forskningsbaserte helseundersøkelser fører også friske mennesker inn i en form for pasientrolle. Hvem som er pasient og hvem som ikke er det, blir mer diffust. Denne utviklingen finner vi i de fleste vestlige land en nyliberalistisk orientering med vekt på økonomisk rasjonalitet i det offentlige, med større vekt på kundeorientering (consumerismª), en industrialisering av medisinen, flere tilbud innenfor komplementær/alternativ behandling, en mer inkluderende medisin (medikalisering), en utvikling av flere typer helsepersonell og økt tilgjengelighet til medisinsk informasjon på internett. Når vi observerer slike endringer, er det lett å la seg forføre avª påstander om mer kompleks og tvetydig kommunikasjon mellom behandler og pasient. Men det er særlig stabiliteten i relasjonen mellom pasient og behandler som er iøynefallende når vi går inn i kommunikasjonens detaljer. Mens man i den generelle debatten er opptatt av framveksten av informerte, aktive og selvstendige pasienter, ser vi i de konkrete møtene at det er helsepersonell som regulerer tilgangen til behandlingsapparatet. Når vi bruker begrepet ekspertpasienterª, er det lett å overse at det er helsepersonell og særlig leger som definerer hva slags ekspertise som er legitimt grunnlag for diagnose og behandling. Selv om det norske helsevesenet, siden Steineutvalget i 1997, har hatt en intensjon om å sette pasienten førstª, er ideen om en likeverdig relasjon mellom pasienter og behandlere en vakker visjon, men for alltid fiksjon. Kritiske detaljerte studier av disse møtene er nødvendig for mer målrettede og effektive helsetjenester. Fagbladet 5/2011 > 45 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL