Seksjonsleder Sterke på sykehus Karianne Sten Karlsrud arbeider for å styrke hjelpepleierne og andre yrkesgrupper på sykehusene, og for at flere på sykehusene skal velge Fagforbundet. Året 2011 blir et år på farten for omsorgsarbeideren fra Jevnaker i Oppland. Karianne Sten Karlsrud sitter i styret til Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS), og har fått et spesielt ansvar for ett av de to plogspissyrkene, helsefagarbeideren, i seksjonen. Sammen med Helge Sporsheim skal hun fronte denne yrkesgruppa, som strengt tatt består av tre yrkesgrupper: hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Og sammen med ei tverrfaglig gruppe, Sykehusvervegruppa, skal Sten Karlsrud besøke sju av landets store sykehus i en bred og langsiktig vervekampanje. Dette skjer i samarbeid med de aktuelle fylkeskretsene og koordineringsleddene. Systematisk verving – Vi besøker fagforeningen på ett og ett sykehus i tre dager. Da tilbyr vi to dager med opplæring i forenings- og vervearbeid avhengig av hva den enkelte forening har behov for. Den tredje dagen er vi sammen med den lokale fagforeningen på arbeidsplassen for å markere Fagforbundet og verve flere medlemmer, forteller hun. Alle sykehusene får et nytt besøk et halvt år ABSOLUTT ALLE: – Fagforbundet er aktuelt for alle som ser verdien av å stå sammen for gode arbeidsvilkår og tjenester, mener Karianne Sten Karlsrud. senere for å evaluere og justere vervearbeidet. Sten Karlsrud understreker at hjelpepleiere er en utsatt yrkesgruppe på de fleste sykehusene. – For oss er det viktig å se på hvilke kompetansetiltak som trengs for at våre medlemmer kan beholde jobben sin, sier hun. Sikre tyngde Omsorgsarbeideren fra Oppland understreker at det alltid vil være behov for å sikre Fagforbundets bredde og tyngde på sykehusene. – Vi må verve blant alle yrkesgruppene på sykehusene, sier hun. Sten Karlsrud oppfordrer derfor alle fagforeninger innen helseforetakene om å ta kontakt med vervegruppa dersom de har behov for bistand i vervearbeidet. Vervegruppa for sykehusene består av fem ansatte og tillitsvalgte innen alle seksjoner samt Sykehuskontoret og Organisasjonsenheten. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN En mer kreativ omsorg Det er ingen tvil om at det er store utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Men alt er ikke så nattsvart som man kan få inntrykk av gjennom media. Det er lenger mellom solskinnshistoriene i avisspaltene enn det er i virkeligheten. Fagforbundet har alltid vært, og vil fortsette å være, en pådriver for at offentlig finansierte tjenester skal holde en høy standard. Fagforbundet stod derfor bak konferansen Kreativ Omsorg ‘11 i Tromsø i april. Det er det sjuende året at en konferanse med fokus på kreativitet innen omsorgstjenestene arrangeres. Konferansedeltakerne fikk blant annet høre om Undervisningssykehjemmet Karasjok, som har fokus på å tilrettelegge tjenestene for den samiske befolkningen. Økt innflytelse fra medarbeidere og dyktige ledere skaper kreativitet og en verdig omsorg. Deltakerne fikk også mulighet til å male sine minner i regi av Gustavas kulturfabrikk. Dette er et tiltak som også kan gjennomføres på sykehjem. På Kroken sykehjem i Tromsø brukes videokonferanse for å kommunisere med pårørende som bor i SørNorge. På dette sykehjemmet har de også prosjektet «Hjelp meg til å huske,» som går ut på å lage og bruke minnealbum til personer med demenssykdom. KJELLFRID T. BLAKSTAD Rypefjord Alderspensjonat i Hammerfest kommune har satt arbeidsmiljøet i sentrum, og kan vise til et lavere sykefravær og økt rekruttering av yngre medarbeidere. Det gjøres mye bra rundt omkring i Norge. Kreativ Omsorg er en viktig fellesarena for å utveksle erfaringer og ideer. De som arbeider i helse- og omsorgssektoren, har gode ideer på hvordan ting kan gjøres bedre. Økt innflytelse fra medarbeidere og dyktige ledere, skaper kreativitet og en verdig omsorg. Jeg håper at konferansen har bidratt til å øke livskvaliteten for pasienter og brukere i pleie- og omsorgstjenestene. 46 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL