Saastads anke forkastet i lagmannsretten VEOLIA TRANSPORT BLIR NORSK Veolia Transport Norge blir solgt fra de franske eierne til det norske selskapet Transport Holding AS. Fire personer fra ledelsen i Veolia Transport står bak det nye selskapet som vil ha kontroll over 600 busser, ni trikker samt 33 ferger og hurtigbåter. ØNSKER AT BRYSTKREFT BLIR YRKESSKADE Sykepleierne vil be norske myndigheter om å se på om brystkreft som følge av skift- og nattarbeid kan regnes som yrkesskade. Bakgrunnen er nye undersøkelser som viser at kvinner som jobber nattvakter får brystkreft oftere enn andre. K ARTLEGGER UFRIVILLIG DELTID Helse Nord startet i april å kartlegge ufrivillig deltid hos sine ansatte. Alle de fire helseregionene har et mål om redusert deltidsbruken i foretakene. Som et ledd i arbeidet skal de registrere hvem som ønsker å utvide stillingsstørrelsen sin. FLERE I FASTE OG STØRRE STILLINGER De siste månedene har stadig flere ansatte innen pleie, rehabilitering og omsorg i Nittedal fått omgjort sine vikarstillinger til faste stillinger. Samtidig har mange også fått større stillinger. DÅRLIG KVALIFISERINGSPROGRAM Det statlige programmet som skal hjelpe nyankomne innvandrere ut i jobb, fungerer dårlig for kvinner fra Somalia, Afghanistan og Irak, viser en ny rapport fra Fafo. Borgarting lagmannsrett opprettholder avgjørelsen om at Are Saastad ikke får stå i stillingen ved Aker sykehus fram til saken hans er endelig avgjort. Lagmannsretten har også vurdert hovedspørsmålet om hvorvidt Oslo universitetssykehus (OUS) hadde rett til å virksomhetsoverdra Are Saastad fra Aker sykehus til Akershus universitetssykehus. Konklusjonen i kjennelsen er at OUS har retten på sin side. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at Saastad er blitt overført til klinikksjefens stab, slik han selv hevder, men fortsatt må anses som ansatt ved alderspsykiatrisk avdeling ved Aker, som ble overført til Ahus 1. januar i år. – Dette er en farlig klassedom, sier nyvalgt leder i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode. Hun mener lagmannsrettens kjennelse gir arbeidsgiver rett til å gripe inn og overstyre medlemmenes valg av ledere og talspersoner. Fagforbundet sentralt støtter ikke rettsprosessen som foreningen på Aker sykehus har gående mot OUS. Tekst: PER FLAKSTAD Politisk initiativ mot sosial dumping Ap-politikere på Stortinget inviterte fagbevegelsen til et uformelt møte om sosial dumping i transportsektoren. – Dette har høyeste prioritet, sa arbeidsministeren. – Vi er glad for at politikerne tar sosial dumping på alvor og viser politisk vilje til å gjøre noe. Men vi har en vei å gå før vi kan snakke om konkrete resultater, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse etter møtet med Tone M. Sønsterud fra transportkomiteen og Thor Erik Forsberg fra sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget. Ønsker innspill – Vi har fått mange rapporter om det vi oppfatter som sosial dumping i transportsektoren. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og det er viktig for oss å spille på lag SAMMEN MOT SOSIAL DUMPING: Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Arbeidsmandsforbundet ga klare råd til stortingspolitikere om tiltak for å unngå sosial dumping i transportsektoren. med fagbevegelsen for å få innspill til hva som er de største problemene, hva som kan gjøres, og hvem som kan gjøre det, sa Tone M. Sønsterud. Vendepunkt – Det er viktig å stille krav i forhold til anbud, og det offentlige som bestiller anbudene, har også et ansvar for at kravene om lønns- og arbeidsforhold blir overholdt, mente Stein Guldbrandsen. mener at innleie av sjåfører og vikarbyråenes inntog i transportbransjen må begrenses. I tillegg er de opptatt av regionale verneombud og allmenngjøring av tariffavtaler. Organisasjonene er også opptatt av å få på plass regler om solidaransvar, og at tillitsvalgte må få bedre muligheter til innsyn i lønns- og arbeidsforhold. Å stemme nei til EUs vikarbyrådirektiv er et annet viktig tiltak. Fagforbundet øker stadig Ved inngangen til mai rundet Fagforbundet enda en milepæl. Forbundet har nå fått medlem nummer 320.000. Det er en økning på ca 10.000 medlemmer siden siste landsmøte i november 2009.    PF Arbeidstakerorganisasjonene Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2011 > 7 fbaargang2011 fbseksjonKIR