Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Ann-Mari Wold Tariff Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Må jeg ta ferie på sommeren? SPØRSMåL: På min arbeidsplass, et sykehjem, har vi alltid hatt ferie en helg ett år, så to helger året etter. I år får vi ferie bare en helg, og jeg syns det er så vanskelig å finne ut av ferieloven for oss som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter ferienª. Det er plasseringen av ferien som avgjør hvor mange helger du skal ha feriefritid, og det kan ikke lages lokale regler for dette. Arbeidshelger som kommer i ferien din skal du selvfølgelig ha fri. Du skal ikke behøve å jobbe innª helger som er arbeidshelger i ferien, og du skal heller ikke skyldeª helger etter avviklet ferie. Vær imidlertid oppmerksom på at ovennevnte bestemmelse i ferieloven bare omhandler søndag og ikke hele helgen. Du oppgir at dere i år er pålagt å avvikle fire ukers sammenhengende ferie. Hvor mange helger du da vil få feriefri, avhenger av turnusplanen og hvor mange arbeidshelger som blir berørt av ferien. I ferieloven ß 6 " Feriefastsetting, endring og erstatning, heter det blant annet: Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ßß 7"9.ª Med andre ord vil det si at arbeidsgiver kan bestemme at dere skal avvikle fire uker i tidsrommet 20. juni til 14. august. Forutsetningen er imidlertid at dette er drøftet med de arbeidstakere det gjelder og/eller tillitsvalgte. Videre har du krav på å få vite når du skal ha ferie seinest to måneder før den starter. Unni Rasmussen, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet går i turnus. Hvor mange helger blir vi trukket for osv. Vi blir pålagt å ta fire uker sammenhengende i perioden fra 20. juni til 14. august. Jeg som ikke har skolebarn, syns det har vært greit å kunne reise utenom turistsesongen siden det er både billigere og mindre stressende. dager = 5 uker. Med virkedager menes svarte dagerª på kalenderen. For arbeidstakere som arbeider etter turnusplan, vil noen av feriedagene kunne falle på dager med arbeidsfri. I slike tilfeller regnes fridagene også som feriefridager. I ferieloven ß 5 pkt. 5 " Tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, regelmessig arbeidstid m.v., heter det blant annet: Arbeidstaker som arbeider på søndager, kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som S.S. SVAR: Jeg antar at du arbeider på et sykehjem som er bundet av en tariffavtale, og mitt svar baserer seg på det. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år tar jeg ikke hensyn til i svaret. Du har du rett til følgende feriefritid; 25 virkedager i medhold av ferieloven og 5 virkedager i medhold av tariffavtalen, til sammen 30 virke- Boligkjøpeforsikring SPØRSMåL: Jeg er blitt anbefalt å tegne boligkjøperforsikring. Er det noe jeg kan få kjøpt gjennom mitt LO-medlemskap/LOfavør?    S. L. SVAR: Jeg skjønner at det kan være behov for å sikre at en stor investering som boligkjøp forløper uten problemer og ekstra kostnader. I dag har ikke LOfavør/SpareBank1 en slik boligkjøperforsikring. Vær klar over at din kollektive hjemforsikring har en bra rettshjelpdekning. Den kan du bruke om du kommer i en privat juridisk tvist, som i forbindelse med et boligkjøp. I visse saker kan du få refundert en betydelig del av advokatutgiftene dine. Husk å ta kontakt med SpareBank 1 Forsikring før du engasjerer advokat for å avklare hva hjemforsikringen dekker. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen 24 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR