SÅRBARE: Noen av asylbarna som forsvinner fra norske mottak, ender opp i narkotikamiljøet rundt Oslo S. mener UDIs mottak fungerer bra. Norsk Folkehjelp er kritiske til denne argumentasjonen: – Å prissette et barn er uverdig. Vi ville aldri sagt om norske barn at de er for dyre til å bli tatt vare på av barnevernet, sier Inger Sylvia Johannesson. For høyt tall Ifølge Justisdepartementet forsvant 65 mindreårige fra mottak i 2010, uten at man har hørt noe fra dem i ettertid. Lønseth innrømmer at det er et altfor høyt tall. – Vi er helt sikre på at ikke alle disse er ofre for menneskehandel, men det er sannsynlig at noen av dem er det. Justis- departementet gir klare instrukser til politiet om å prioritere dette, men vi er ikke sikre på om det blir gjort nok, sier Lønseth, som vil se på dette i den kommende stortingsmeldingen «Barn på Flukt». SAVNER KOORDINERING: Verge Liv Hatland etterlyser bedre koordinering mellom UDI, mottak og verger når asylbarn forsvinner. Vergene maktesløse Systemet rundt mindreårige asylsøkere halter, mener verge Liv Hatland. Hun har selv opplevd at tre av «hennes» har forsvunnet. – Dette er gutter og jenter mellom 16 og 18 år, og jeg har vært veldig bekymret for dem, sier Hatland. – Jeg aner ikke om to av dem som forsvant noen gang har kommet til rette, til tross for at jeg på papiret fortsatt står som verge. Den tredje var i kontakt med politiet, men forsvant igjen. – Hvor svikter det når unge kan forsvinne på denne måten? – Forsvinner asylbarna fra mottaket de bor på, får jeg bare beskjed om at de er borte. Jeg har ikke fått noen informasjon i etterkant om hvilke tiltak som er satt i verk for å finne dem. Jeg føler jeg blir «tatt av» saken, sier Hatland, som savner mer koordi- nering mellom UDI, politiet, verger og mottak. Hun mener også at vergens rolle er underkjent av myndighetene når de lager rapporter og meldinger om hvordan de skal hindre at så mange forsvinner. – For eksempel har regjeringen nettopp publisert en handlingsplan for 2011–2014 Sammen mot menneskehandel. Her omtales hele 35 tiltak, men vergenes rolle er overhodet ikke nevnt. Fagbladet 5/2011 > 19 fbaargang2011 fbseksjonKON