Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Hva skal til for å få skiftstatus? Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder av Fagforbundets juridiske avdeling Arbeidsavtalen, ta den fram og kontroller! I de siste ukene har mediene hatt mange oppslag knyttet til vikarbyråer og manglende håndheving av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Fagforbundet har vært på banen og ment mye i forhold til uverdige arbeidsforhold, manglende avtaler, brudd på arbeidstidsbestemmelser etc. Vi på Forbundsadvokatkontoret har vært aktivt med i forhold til juridisk rådgivning i disse sakene. I kjølvannet av dette har jeg reflektert litt: Erfaringsmessig har mange det samme forholdet til arbeidsavtalen sin som de har til forsikringseller pensjonsavtaler. De vet at de har en arbeidsavtale, men hva som står i den, eller om arbeidsvilkårene som praktiseres er i tråd med lov- og avtaleverk, er ikke alle like opptatt av. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal medvirke til en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon for de ansatte. Med en slik ufravikelig lov til det beste for arbeidstakerne, er det klare grenser for hva arbeidsgiver kan avtale i en arbeidsavtale eller praktisere ellers. Det er blant annet ikke lov å avtale fast overtid, eller at arbeidstakeren ikke skal ha adgang til å ta ut ferie. Det kan være fristende å jobbe mye i perioder, for eksempel å «frivillig» gå doble vakter. Husk da på at lovens arbeidstidsbestemmelser er til for å beskytte deg og din helse! Det er i alles interesse at flest mulig arbeider til de går av med alderspensjon. Tenk langsiktig! Vi erfarer stadig at arbeidsavtaler brytes. Noe av vår jobb er nettopp å rette opp dette i saker vi får inn til vurdering. Sakene rundt vikarbyråene har synliggjort at mye kunne vært oppdaget langt tidligere, og derfor kommer jeg med en generell oppfordring til alle: Ta en titt på arbeidsavtalen din! Det kan ofte være nyttig å stille spørsmål om forhold på arbeidsplassen er i tråd med hva som står i avtalen din, eller om det rett og slett er noe i arbeidsavtalen som du lurer på om kan være riktig. Dersom du har spørsmål som gjelder ditt arbeidsforhold, bør du ta dette opp med din nærmeste tillitsvalgte. Som medlem i Fagforbundet har du en sterk organisasjon i ryggen! SPØRSMÅL: Jeg jobber nå kun nattvakter, og lurer på hvor mange timer/vakter jeg må ha på dag og kveld for å oppnå skiftstatus? Jeg har snakket med tillitsvalgt, og forstod at mye var uklart.    S. SVAR: For å bli omfattet av de nye arbeidstidsbestemmelsene for tredelt skift- og turnusarbeid, er det et krav at arbeidstaker arbeider etter en rullerende arbeidsplan, der arbeidstida innebærer arbeid på både dag, kveld og natt. Det bør tilstrebes en jevn fordeling av de ulike vakttypene. Rotasjonskravet vil ikke være oppfylt dersom mindre enn en firedel av arbeidstida er på dag og kveld. I tillegg må arbeidstaker utføre arbeid minst hver tredje søndag. Kravet vil også være oppfylt dersom den enkelte arbeidstaker arbeider i gjennomsnitt hver tredje søndag. For deg innebærer dette at du må ha over en firedel av arbeidstida di på dag og kveld, og i tillegg må du arbeide minst hver tredje søndag. Ann-Mari Wold, fagleder forhandlingsenheten i Fagforbundet Hvem dekker forsikringen? SPØRSMÅL: Jeg er skilt og har sammen med min datter flyttet inn hos min nye samboer. Må vi ha en egen innboforsikring, eller er vi dekket av samboers forsikring? A.G. SVAR: Hvis han har en LOfavør kollektiv hjemforsikring, så gjelder den for alle i husstanden. Rent praktisk for deg betyr det at du og datteren din er dekket av hans innboforsikring. Forutsetningen er imidlertid at dere har meldt flytting til Folkeregisteret og står registrert på samme adresse som samboeren. Det er til og med slik at om datteren din etter hvert tar utdanning og bor midlertidig på en hybel eller liknende, vil hun fortsatt være dekket. Så lenge hun ikke melder flytting, gjelder hjemforsikringen. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen Fagbladet 5/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonKON