Kontor og administrasjon Nytt studium NY LEDERROLLE: Kari Ludvigsen og Ingrid Helgøy ved UNI Rokkansenteret er to av forfatterne bak ei fersk bok om styring og ledelse i barnehagen. Ny lederrolle i barnehagene Barnehagereformen har ført til tydeligere ledere for å møte nye kvalitetskrav og konkurranse. Det er konklusjonen i ei ny bok om styring og ledelse i barnehagene som ble lagt fram på styringskonferanse i Bergen i april i regi av Fagforbundet og Universitetet i Bergen. Prosjektleder Ingrid Helgøy ved UNI Rokkansenteret og hennes medarbeidere har intervjuet 20 barnehagestyrere og 50 ansatte i barnehager og kommuneadministrasjon for å sammenlikne styring og ledelse før og etter barnehage- reformen. Undersøkelsen viser at nye rammebetingelser fører til at forventningene til lederne endres. Forfatterne påpeker at det er en relativt liten andel førskoleutdannet personale. Utfordringer i å rekruttere personell, skjerpet krav til kvalitet og økt politisk oppmerksomhet stiller nye krav til lederrollen. Opptatt av kompetanse Svarene forskerne har fått i undersøkelsen, viser at styrerne nå er mer opptatt av lederkompetanse. Lederidentitet er sterkere enn førskoleidentitet. Også motiva- sjonen er endret: Lønn er mindre viktig, mens ønsket om å bruke lederkompetansen er blitt mer viktig. Likevel overveier 50 prosent av styrerne i undersøkelsen å skifte jobb, mens 30 prosent sier det er uaktuelt. Forfatterne ser en ny lederrolle: Forventning om en sterkere pedagogisk ledelse som svar på kravet om skjerpet kvalitet og læring, mer eksternt orientert ledelse som svar på konkurransesituasjonen, og mer personalledelse som svar på rekrutteringssituasjonen. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE i veiledning Fagakademiet inviterer i samarbeid med Fagforbundet til et nytt studium i veiledning og coaching som gir 15 studiepoeng. Studiet gir innføring i kommunikasjonsteori, psykologi, og du får prøve ut verktøy for veiledning og coaching i praktiske øvelser. Studiet er utarbeidet med tanke på ledere og medarbeidere i Nav og andre med veiledningsoppgaver i kontakt med publikum og brukere. Tillitsvalgte og ansatte med personaleller opplæringsansvar er også i målgruppa. Studiet vil i hovedsak gi formell veilederkompetanse og kunnskap om klientbehandling, kommunikasjon og service, samt å veilede innbyggere i karrierevei. Det vil også bli tema om hvordan forholde seg til personer med ulike diagnoser innenfor rus og psykiatri, om vold og utagering og hvordan forebygge slike situasjoner. Studiet blir lagt opp med samlinger på Gardermoen, gruppearbeid og som selvstudium. Studiet koster 14.900 kroner. Fagforbundets medlemmer får noe rabatt og kan søke stipend fra forbundet. Administrativ leder Fredrik Hellstrøm i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon framholder at studiet er svært arbeids- relatert, og oppfordrer arbeidsgivere til å dekke en del av kostnadene gjennom sine utdanningsstipend. Studiestart er 28."29. september. Påmeldingsfrist er 1. august til www.fagakademiet.no MoS 28 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON