Fokus Aldri før i historien har kommunesektoren hatt så store ressurser til rådighet vært så rik som nå. Det kommunale tjenestetilbudet, det som er basis for vår velferd, har aldri vært mer omfattende, så sammensatt og så komplisert å administrere. Den ressursrike, men akk så fattige kommunesektoren Rolf Kalvø Cand.oecon. og seniorrådgiver i Bergen kommune Disse to momentene tar jeg som etterprøvbare fakta. Men det er også et annet forhold som avtegner seg som tydelig. Det er at både gamle og nye instanser har blitt klar over at i et mellomværende med kommuner er det penger å tjene og dette på ulike vis. Terra-sakene tydeliggjorde dette for offentligheten. Her ble en del kommuner nærmest lurt til å låne penger for å kjøpe seg inn i kompliserte verdipapirfond. Pengene ble blant annet lånt med sikkerhet i framtidige antatte inntekter. Men det som vi nå kan kalle en tragedie, stoppet ikke med dette. For å øke avkastningen i et av disse verdipapirfondene, ble det tatt opp lån på åtte til ti ganger innskuddene fra kommunene. Tragedien ruller videre når regningen blir presentert for innbyggerne i form av redusert velferdstilbud, med kutt i budsjettene for å dekke den gjelda som dette har resultert i. Terra-sakene var av finansiell art. Adecco-sakene er en ny variant: Tjenesteformidling og salg av helsetjenester. Salg av tjenester som en del av helse- og sosialtilbudet byr på utfordringer for kjøper, altså for kommunene. For her kan leverandørene nytte underleverandører, som kan nytte nye underleverandører osv. For bestillerne av sluttproduktet, altså kommunene (egentlig er det vel brukerne), kan det være vanskelig, for ikke å si umulig å bevare et godt nok overblikk. Resultatene eller konsekvensene av Adeccosakene skulle vel være kjent. I en nylig utkommet rapport fra Helsetilsynet konkluderes det med at kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre er krevende oppgaver med svak styring. Her heter det blant annet: Krevende oppgaver krever ro- gode systemer for dokumentasjon, muligheter for å melde fra når noe går galt og hjelp til å forebygge at dette gjentar seg. Tilsynet viste at kommunene i liten grad har gjennomgått ulike deler av tjenestene sine med sikte på å avdekke hvor det kan skje svikt og sette inn tiltak for å forebygge disse. Heller ikke fant vi mye spor av at kommunene aktivt følger med på om de ulike tjenestene fungerer etter sin hensikt. Kravene til styring og ledelse, slik de framstår i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, er viktige for å trygge tjenestene Salg av tjenester som en del av helse- og sosialtilbudet byr på utfordringer for kjøper, altså for kommunene.ª bust og proaktiv styring og ledelse i kommunene. Dette tilsynet har vist at mange kommuner til dels har en betydelig vei å gå når det gjelder å sørge for tydelig ansvars- og oppgavefordeling, nok personell med nok kompetanse til å utføre oppgavene, nødvendige føringer for hvordan oppgavene skal gjennomføres, tilstrekkelig opplæring og og styrke rettssikkerheten for tjenestemottakerne. Det dreier seg om de tiltakene ledelsen gjennomfører for å sikre at daglige og faglige arbeidsoppgaver blir utført, styrt og forbedret  og for å forebygge at uheldige og kritiske hendelser og feil skal skje i det pasient- og brukerrettede arbeidet i dag, i morgen og neste måned.ª 36 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON