Seksjonsleder Kompetanse for kontoransatte Kompetanse, utdanningstilbud og nettsikkerhet var i fokus på fagdagene for kontoransatte som ble arrangert i Bodø i april. Universitetet i Nordland har flere fagtilbud som er relevante for kontoransatte, enten du har realkompetanse eller generell studiekompetanse. Det fins studier både på heltid og deltid. Inge Holm ved Senter for etter- og videreutdanning ved Universitetet i Nordland oppfordret kontoransatte til å ta kontakt med aktuelle høgskoler og universitet for å få vurdert sin realkompetanse dersom de ønsker videreutdanning. Usynlig kompetanse Siri Jensen ved Nic Waals institutt tok for seg kontoransattes oppgaver og kompetanse, og legger vekt på å anerkjenne den store og ofte usynlige realkompetansen deres. – Det er vanskelig for kon- toransatte å sette ord på hva de kan og gjør. Det er mye skjult kunnskap, sier sekretær Ingrid Raasholm. Deltakerne jobbet i grupper der de fortalte hva de gjør og diskuterte hva som er viktig å kunne for å utføre oppgavene på en god måte. – Alle gruppene skrev resultatet på flipover, og arkene ble hengt opp på veggene. En fin måte å få belyst at det fins mye skjult kompetanse, sier Ingrid Raasholm, som selv er medlem av faggruppa for sekretærer og kontoransatte. Datasikkerhet Datasikkerhet i hverdagen ble belyst av Tormod Skarheim som er IKTkoordinator ved Tvedestrand og Åmli videregående skole. Han gjennomgikk viktige elementer i vår digitale hverdag som IKT hjemme og på jobb, hacking, ID-tyveri, falsk informasjon og etikk på nettet.    MoS Utfordringer for rådmenn Kommunens mediepolitikk i et åpent samfunn sto sentralt på årets konferanse for rådmenn og andre ledere i midten av april. Thomas Spence fra Norsk Journalistlag tok opp topplederens ansvar for å skape en åpenhetskultur i kommunen. Sosiale medier – hva nå rådmann? var temaet for innledningen til kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hamnes. Nye sosiale medier der alle kan si sin mening, vil påvirke rådmannen. Hvis de takler utfordringen, kan nye mediekanaler gi nyttig kontakt og innspill fra innbyggerne. Daglig leder Harry Herstad i Kommunekonsult fokuserte på utfordringer i utformingen av politikk i kommunene og kon- sekvensene det kan få for rådmannen. Han slo et slag for tenkningen rundt kvalitetskommuner bygget på trepartssamarbeid mellom politisk ledelse, administrativ ledelse og de ansattes organisasjoner. Ledelse i komplekse organisasjoner, med vekt på menneskelige relasjoner, var perspektivet til Jan Spurkeland. Rådmennene var også invitert til åpningsforedraget på årets styringskonferanse, i regi av Fagforbundet og Universitetet i Bergen. Her innledet professor Torben Beck Sørensen ved Københavns Universitet om kvalitet som et samspill mellom en basis og overskudd til lek og spontanitet. MoS Vårens vakreste eventyr Våren er i seg selv et eventyr, men uttrykket over henspeiler på tariffoppgjøret. Oppgjøret i KS – altså i de fleste norske kommuner – er over. Fagforbundet er fornøyd med et generelt tillegg til alle på minst 7000 kroner. I Oslo er det brudd, så der går oppgjøret til mekling. Selv om dette var et mellomoppgjør, var det spenning knytta til utfallet. Fjorårets oppgjør endte jo i streik i KS-området, og i ettertid har det vært en omfattende nemndbehandling på grunn av brudd i lokale forhandlinger. Det er særlig punktet om verdsetting av kompetanse som har ført til brudd lokalt. Med markeringa av Kontoransattes dag 27. april friskt i minne, er det verdt å minne om at vi aldri slutter å kjempe for at kompetanse skal kunne omsettes i kroner og øre. For medlemmene i Seksjon kontor og administrasjon er det svært viktig at spørsmålet om verdsetting av voksnes realkompetanse følges opp. Det samme gjelder spørsmålet Det er uakseptabelt at arbeidstakere som velger å arbeide i kommunene, ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse. om bruk av mastergradkoden i hovedtariffavtalen. Dette blir et tema igjen ved neste hovedoppgjør. Vi er ikke fornøyd med at vi heller ikke i år fikk fullt gjennomslag for kompetansekravet. Kommunesektoren trenger å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft. Det er uakseptabelt at arbeidstakere som velger å arbeide i kommunene, GERD EVA VOLDEN ikke får lønnsmessig uttelling for kompetanse som bidrar til at kvaliteten på tjenestene blir bedre. I den sammenheng minner jeg om fagstigen som er utviklet for medlemmene i SKA. Den er et verktøy for å utvikle og dokumentere kompetanse. Interessen har ikke vært så stor, men fagstigen gir mulighet for lønnsforhandlinger når dokumentasjon er samla. Siden kompetansekravet kom inn i tariffavtalen i 2008, har ikke arbeidstakerne fått en likeverdig lønnsmessig uttelling for kompetanse. Det skal vi få – helst i 2012. Det skal ikke stå på oss. 38 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON