Fokus Feie- og tilsynstjenesten bør justeres i forhold til brukshyppighet og innhold. Videre må samarbeidet mellom tilsyn av el-anlegg og tilsyn av fyringsanlegg styrkes og ikke minst formaliseres. Fokus på forebygging Jan Espeseth Medlem i Fagforbundets faggruppe 1 feiere Mette K. Haugen Rådgiver i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk Dette er noen av tiltakene Faggruppe 1 feiere i Fagforbundet peker på som nødvendige for framtida. De mener også at feierens informasjonsplikt bør utvides til også å gjelde boliger uten fyringsanlegg, og at feieren kan følge opp krav til boligeier. Stortingsmelding nr. 35 (2008 2009) Brannsikkerhet anga utfordringer, satsingsområder og strategiske virkemidler for nasjonalt brannvernarbeid. Færre omkomne i brann er et naturlig mål; det samme er å hindre tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier. Samtidig skal branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner unngås ved å styrke beredskap og håndteringsevne. For å kartlegge utfordringene innenfor boligbrannsikkerhet, satte Justis- og politidepartementet ned en arbeidsgruppe. Feiermester og faggruppeleder Mona Larsen var Fagforbundets representant. De andre instansene var Finansnæringens Fellesorganisasjon, Energi Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Boligprodusentenes forening, Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Sintef NBL, Norsk Energigassforening, Leieboerforeningen, Elsikkerhetsforbundet, Feiermesternes landsforening, Nelfo " Foreningen for EL- og IT-bedriftene og Norsk brannvernforening. Arbeidsgruppas rapport er nå klar. Overordnet målsetting for arbeidsgruppa var færre omkomne i brann og mindre tap av materielle verdier. Ifølge mandatet skulle arbeidsgruppa gjøre rede for boligeiers og brukers ansvar for brannsikkerhet i egen bolig etter dagens lover. Informasjon om tilsyn og kontroll i forhold til forebygging, så vel som brannsikkerhet i bolig, skulle kartlegges. Offentlig/privat samarbeid på området skulle overveies, men også økonomiske og administrative konsekvenser til justeringsforslag for gjeldende regelverk. Ifølge rapporten brukes det i dag ca. 940 årsverk til forebyggende brannvern i boliger fra feiervesenet og lokale el-tilsyn (DLE). Dette er betydelige offentlige ressurser. om at dette er tiltak som har stor innvirking på den lave brannstatistikken. Tilsyn redder liv. Feieren bør kunne følge opp krav til boligeieres elektriske anlegg. Rapporten slår fast at dagens ordninger er forholdsvis gode, men at de kan forbedres. Samkjøring mellom tilsyn av el-anlegg og tilsyn av fyringsanlegg må styrkes og ikke minst formaliseres. Dersom feiere kan informere om elektrisk brannsikkerhet på sine tilsynsrunder, og motsatt el-tilsynet tipse om forebyggende tiltak, vil utbyttet av besøkene bli større. Det vil også være hensiktsmessig å gå tilsyn sammen i enkelte tilfeller. Faggruppe 1 feiere støtter forslaget om tilsyn i boliger/boenheter uten fyringsanlegg/ildsted, og at Færre omkomne i brann er et naturlig mål; det samme er å hindre tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier.ª Likevel, når man sammenlikner dette med ressursbruken på særskilte objekter, hvor det benyttes ca. 510 årsverk, er kanskje ikke 940 årsverk mye i forhold til antall objekter som kontrolleres. Bare feierne besøker årlig mellom 700.000 og 800.000 husstander, og det lokale el-tilsynet er innom ca. 125.000 boenheter. Det er liten tvil dette tilsynet bør komme inn i ny forebyggende forskrift. Ved et slikt utvidet tilsyn og påfølgende informasjon til brukerne, vil myndighetene kunne dekke hulletª i det brannforebyggende arbeidet. De fleste boenheter under beskrivelsen er flermannsbygg, hvor faren for brann er større enn i eneboliger. Samtidig kan konse- 36 > Fagbladet 5/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM