kvensene av brann bli større, da flere menneskeliv ofte går tapt. Statistikken viser at det er større risiko for brann i fritidsbygg enn i boliger. Dette er en stor utfordring. Rapporten forslår å innføre feiing og tilsyn for slike boliger hvert sjette år. Det vil helt klart være en fordel å gjennomføre feiing og tilsyn med fritidsbygg særlig i de byggene som benyttes hyppig og har kjørevei. Faggruppe 1 feiere oppfordrer kommunene til å benytte seg av lokal forskrift. Rapporten legger vekt på vurdering av kostnader versus nytte for feiing. Etter hvert som rentbrennende ildsteder overtar i norske hjem, foreslås det at hyppigheten av feiing reduseres noe. Det åpnes for at minimum for feiing utvides fra hvert fjerde år til hvert sjette år, men det påpekes samtidig at risikoanalyser og behovsprøver kreves før anbefalingen kan tre i kraft. Bergen kommune kom desidert best ut i brannstatistikken årene 20002009. Brannsjefen i Bergen nevner fire ulike tiltak som forklarer de gunstige tallene: Gjennom tilsyn med fyringsanlegg har det vært fokus på røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier. Samtlige avvik følges opp og lukkes. Kommunen har foretatt teoretisk og praktisk opplæring av alle 6.klassinger i regionen de siste 20 årene. Kontinuerlig informasjonsarbeid har vært rettet mot utvalgte målgrupper og temaer, og de har gjennomført tilsyn i boliger uten ildsted etter lokal forskrift i risikobebyggelse. Faggruppe 1 feiere mener at rapporten fra boligprosjektgruppa belyser nettopp feiernes viktige brannforebyggende innsats og brede kompetanse i forebyggende brannvern. Rapporten beskriver dagens ordninger meget bra, og i sin helhet vurderer den effekten av gjeldende tiltak mot foreslåtte tiltak og kost/nytte. Dersom anbefalingene blir tatt i bruk, kan vi redde enda flere liv. Fagbladet 5/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM