Det er viktig at også frivillige får opplæring i hvordan man på best mulig måte kan gjøre en god jobb overfor sårbare gamle.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ˇ€‹ Enklere arbeidsdag Elektronisk kontakt har erstattet telefon, post og personlig frammøte. Hjemmetjenesten i Alta slipper å kaste bort tid på å kontakte legene. Og de slipper stress og avvik når de ikke får kontakt. Side 32 ˇ€‹ Annerledes og betre Rutinene ved Råde sykehjem ble endret etter at vernepleierstudenter påpekte at beboerne er langt mer selvhjulpne enn det de ansatte ga dem anledning til å være. Side 36 ˇ€‹ Fosterforeldre i kommunane Kommunale fosterforeldre har mange av dei same utfordringane som statlege familieheimar. Men dei har ikkje same trygge vilkår, og mykje lågare godtgjersle, skriv fokusforfattarane Monika Haanes Waagan og Harald Berre. Side 40 Balansegang Når sykehjem skal kjøpe inn interiør, må innkjøper balansere mellom hensyn til trivsel, arbeidsmiljø og økonomi. På Stovnerskogen i Oslo har de erfart at balansegangen er krevende. Side 30 Fagbladet 6-7/2011 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2011 fbseksjonHEL