32 > Fagbladet 6-7/2011 Kontakten mellom hjemmetjenesten og fastlegene i Alta er blitt raskere og sikrere. Telefon, post og personlig frammøte er erstattet av elektronisk overføring av meldinger. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Alfred Iversen (75) har nettopp kommet hjem fra sykehuset i Hammerfest. Derfra har han fått med seg utskrivningsnotater som forteller at kreftpasienten nå skal få smertepumpe og -plaster. – Det skal bli godt, sier Iversen. Han og kona Karla Kristiansen tar imot sykepleier Bente Opgård fra hjemmesykepleien. Husbonden har de siste månedene fått stadig sterkere smerter. De føler nå begge en stor lettelse over utsiktene til kontinuerlig smertelindring. Noterer underveis Sykepleieren kan love Alfred Iversen at alt skal være på plass i løpet av morgendagen. Mens hun snakker med ekteparet og leser gjennom papirene han har fått med seg fra sykehuset, gjør hun notater på sin medbrakte PDA, en håndholdt datamaskin. – Det er mindre risiko for feilregistrering når jeg kan gjøre de faglige notatene i møte med pasienten, mener Bente Opgård. Siden 2008 har ansatte i hjemmesykepleien i Alta hatt med seg en PDA med tilgang til oppdatert pasientinformasjon når de har vært på hjemmebesøk. Elektronisk kontakt Pleie- og omsorgsetaten i Alta prøvde ut et system for elektronisk overføring av meldinger mellom fastleger og hjemmetjenesten i fjor sommer. Fire fastleger og like mange sykepleiere, deriblant Bente Opgård, deltok i pilotprosjektet. I august innførte de systemet i alle tre soner og ved to av tre legesentre. Etter nyttår har de arbeidet med å involvere det tredje legesenteret og sykehjemmene. Bente Opgård har vært med fra begynnelsen, og hun har bare positive erfaringer. – Informasjonen når fram raskere, og alltid til rett person. Jeg ser ingen ulemper med det nye systemet, sier hun. Det viktigste for sykepleieren er at pasienten får de rette medisinene til rett tid. – Pasientene merker også at alt skjer raskere nå, sier hun. Og for en kreftpasient med sterke smerter, er det bare fordeler ved at kommunikasjonen mellom hjemmetjenensten og fastlegen er effektiv. Alfred Iversen er glad for hver dag han slipper å vente på de nye medisinene. Frigjør tid Den store gevinsten for ansatte i hjemmetjenesten er tidsbesparelsen som følger med det nye systemet. Bente Opgård forteller at hun tidligere kunne bruke lang tid på å ringe for å få kontakt med legen – uten å lykkes. Hun og kollegene har også sittet på venteværelser i opptil en halv time bare for å gripe tak i en lege mellom to pasienter. Og de har lagt igjen beskjeder som aldri har nådd fram til legen. Mye tid gikk med, og frustrasjonen kunne bli stor både i hjemmetjenesten og på legekontorene når en av partene ikke oppnådde kontakt. – Særlig stressende var det hvis en bruker trengte ny medisin eller kanskje til og med en innleggelse så fort som mulig, sier Opgård. Det kunne bli mange telefoner, mye bortkastet tid og høyt stressnivå. – Vi vil jo gjerne ha en avklaring før vi går av vakt, sier Opgård. MED ELEKTRONISKE MELDINGER fbaargang2011 fbseksjonHEL