KVALITET: – Målet er bedre samhandling og bedre pasientbehandling, sier Hege Stenbakk. Effektiv samhandling Elektronisk utveksling av meldinger skal erstatte telefon og post. I snart ti år har helseforetak og leger kommunisert elektronisk. Nå står kommunehelsetjenesten for tur. – Om tre år skal elektronisk meldingsutveksling være den naturlige kommunikasjonsformen også for den kommunale helsetjenesten, sier Hege Stenbakk, prosjektleder for FUNNKe i Alta kommune. Alta er samarbeidskommune i FUNNKe som ledes av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Kommunen har rolle som rådgiver og veileder for de andre kommunene i Finnmark i forbindelse med innføring av elektronisk utveksling av meldinger. Kommunen har tidligere deltatt i ELIN-k prosjektet (elektronisk meldingsutveksling i kommunene 2009–2010). Stenbakk er selv utdannet sykepleier og har arbeidet 19 år i hjemmetjenesten. Hun mener at meldingsutvekslingen som er tilpasset helsesektoren, både er effektivt og sikkert. All informasjon sendes som standardiserte meldinger i et lukket system – Norsk Helsenett. – Ingen utenforstående har tilgang, men alle aktører får den informasjonen de trenger til rett tid. Og avsender får bekreftelse når informasjonen er mottatt. Prosjektlederen mener elektronisk utveksling av meldinger langt på vei er en forutsetning for bedre samhandling. Nå sender de beskjeder og spørsmål elektronisk direkte til pasientens fastlege. Legene sjekker som regel for innkomne meldinger mellom pasientene sine. Dette gjør at hjemmetjenesten raskere kan motta både resepter og rekvisisjoner, i tillegg til at det følger en legesignatur med prøvesvar og medikamentforandringer når det kommer som en elektronisk melding. Rask tilbakemelding Hvis hjemmetjenesten ikke får svar på en forespørsel innen fem døgn, skal det føres avvik. – Før ringte vi og purret etter ei uke dersom vi ikke hadde fått svar. Nå skjer ikke det lenger, sier Bente Opgård. Etter at de innførte det nye systemet med elektronisk overføring av meldinger, har hjemmetjenesten bare hatt ett avvik. Det var en melding som ble sendt til en legevikar samme dag som han sluttet i jobben. – Dette er et helt genialt system, og det glir veldig greit, sier sykepleieren. Hun sier at alle i hjemmetjenesten er fornøyd. – Det er også legene. Også for dem har det vært frustrerende når de ikke har fått kontakt med oss. Legene i Alta har kommunisert elektronisk med helseforetakene i snart ti år, så overgangen for legesentrene har ikke vært stor. Ifølge Opgård har det heller ikke vært noen krevende overgang for hjemmetjenestens folk. – Alle som kjenner fagsystemet Profil, som vi benytter, vil kun ha behov for en kort opplæring. Sikker levering Når Bente Opgård etter en halv time forlater Alfred Iversen, kan han være trygg på at ting skjer fort. EFFEKTIVT MELDINGSSYSTEM: – Vi sparer masse tid, og vi kan være sikre på at informasjonen kommer fram, sier Bente Opgård om det elektroniske meldingssystemet. Opplysningene hun har ført inn på PDAen under hjemmebesøket, er overført til databasen, så hun slipper å skrive ny rapport når hun kommer tilbake på hjemmesykepleiekontoret. Hun trenger bare å opprette en elektronisk melding med spørsmål om smertestillende medisiner til Iversens fastlege. Før dagen er omme, har hun resept med underskrift, og neste dag kan hjemmetjenesten levere ut medisinene til Iversen. FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. FUNNKe region nord har som mål å innføre elektronisk meldingsutveksling mellom alle aktører innen pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner, fastleger og helseforetak i region Nord-Norge. FUNNKe skal bistå kommunene med en samordnet tilknytning til Norsk Helsenett, oppsett og drift av kommunikasjonsløsninger og bruk av elektronisk meldingsutveksling. FUNNKe er tilpasset det Nasjonale meldingsløftet i kommunene (MIK). Alta kommune har vært med i FUNNKe siden 2010, og er eneste samarbeidskommune i Finnmark. Hovedsamarbeidskommuner i prosjektet er Tromsø, Lenvik og Harstad. I løpet av 2011 vil også Nordreisa, Dyrøy, Narvik, Bodø og Vågan få rolle som samarbeidskommuner. Samarbeidskommunene har blant annet ansvar for å invitere omliggende kommuner med i kompetansenettverk. 34 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL