Siden sist Fagarbeidarane fekk mest i private barnehagar Minst 7500 kroner i tillegg til alle, og nesten 20.000 til fagarbeidarar med lang ansiennitet. Dette er resultatet frå lønsoppgjeret i private barnehagar. Forhandlingsleiar for Fagforbundet, Mette Henriksen Aas, meiner dei har fått eit akseptabelt resultat med ei rame på linje med lønsoppgjera i offentleg sektor. Motiverer dei tilsette Alle medlemer i PBL-området får minst 7500 i lønstillegg. Og vinnarane blant dei tilsette er fagarbeidarar med 16 års ansiennitet. Desse får 19.200 kroner i lønstillegg frå 1. mai i år. – Våre medlemer med lang ansiennitet treng ei løn som gjer at dei ynskjer å fortsette i jobben. Det meiner vi partane har fått til i dette oppgjeret, seier forhandlingsleiaren. AFP Forutan lønstillegg, var også spørsmål knytt til AFP eit viktig tema i forhandlingane. Partane er no einige om å vidareføre AFP-ordninga for tilsette i private barnehagar. – Dette sikrar at våre medlemer har rett til å gå av ved 62 år utan at dei må ete av framtidig alderspensjon. Slik får våre medlemer same moglegheit for tidlegpensjonering som tilsette i offentleg sektor har, slår forhandlingsleiar Mette Henriksen Aas fast. Tekst: SIDSEL HJELME Et arbeidsliv med plass til alle Likestilling er et vidt begrep. Først og fremst tenker vi på likestilling mellom kjønnene i forhold til arbeid og lønn, helse og utdanning. I Fagforbundets prinsipprogram står det at likestilling er et gjennomgående prinsipp og at målsettingen er å sikre alle like muligheter til et godt arbeidsliv. Dette innebærer lik rett til fast og hel stilling, en jobb å leve med, ei lønn å leve av og en verdig pensjonstilværelse. I dette ligger en omtanke for alle menneskers rett til et anstendig liv. De som av ulike årsaker ikke kan delta i det etablerte arbeidslivet, har sine rettigheter. I dagens samfunn er det lett å falle utenfor, og det er lett for omgivelsene å legge skylda på den enkelte. I forbindelse med avsløringene i bemanningsbransjen, har politiske partier som Høyre og Frp tatt til orde for at vi trenger en svakere arbeidsmiljølov som gir arbeidstakerne mindre vern. Da forslaget til ny uføretrygd ble lagt fram for kort tid siden, uttrykte NHO bekymring for at den la opp til ordninger som kunne bli for dyre for samfunnet, og at det ikke lå nok insentiver til å få uføre ut i arbeid. Sakene henger sammen, og argu- Fagforbundet krever at virksomhetene i privat og offentlig sektor legger til rette for alle som ønsker arbeid. mentene gir den motsatte effekten av det vi bør være opptatt av; et arbeidsliv med plass til alle. Det sies at det i dag fins ca. 70.000 uføre som kan og vil jobbe litt, men som arbeidslivet ikke vil ha. Arbeidsgiverne må være på tilbudssiden for å utnytte denne arbeidskraftressursen. Fagforbundet krever at virksomhetene i privat og offentlig sektor legger til rette for alle som ønsker arbeid, slik at vi sammen kan skape det arbeidsmarkedet som kan ta imot de uføre. Vi tenker for eksempel på sekstimersdagen eller andre arbeidstidsordninger tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Vi tenker også på tilpasning av oppgavene, blant annet for alle dem som har fått en yrkesskade, er funksjonshemmet eller av andre grunner ikke kan jobbe hundre prosent. Det trengs høy bevissthet om disse sidene av arbeidslivet hvis vi skal klare å skape et likestilt samfunn. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 6-7/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR