Kirke, kultur og oppvekst Internasjonal ungdomskonferanse Mange rammes hardt på mange områder i arbeidslivet. Derfor tok LO initiativ til en internasjonal konferanse for å sette fokus på ungdommens problemer. – Det er ungdommen som står i front i demokratibevegelsene i Nord-Afrika og Midtøsten. Vi ser nå hvordan sosiale medier effektivt brukes i kampen for demokrati, dette hadde ikke skjedd hvis ikke de unge hadde stått i front, sa LO-sekretær Kristian Tangen i sin tale på konferansen.    IVR UTEN ATTEST: Det er mange som jobber i norske barnehager uten politiattest. Ingen politiattest fra utlandet Alle som jobber i barnehage og skole må vise politiattest fra Norge på at de ikke er siktet eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Men dette gjelder ikke utenlandske statsborgere. Kravet til politiattest er innført for å hindre at seksualforbrytere og andre kriminelle får jobbe med barn. For innvandrere fra land utenfor EØS, krever politiet at de må ha bodd fem år i Norge for å få vandelsattest. Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet sier til NRK at de ikke kan bestemme hvilke attester politiet i andre land skal skrive ut. Noen land gir ikke ut politiattester, mens andre ikke inneholder opplysningene om eventuelle overgrep.    IVR Ung i Oslo – Det er leit at det borgerlige bystyreflertallet i Oslo stemte imot mitt forslag om å sikre kompetanseløft for ansatte ved fritidstilbudene til ungdom, skriver Ivar Johansen, medlem av Oslo bystyre og bystyrets finanskomité på sin hjemmeside. Høyre, Frp, KrF og Venstre vil heller ikke sørge for at byens fritidsklubber har åpningstider som imøtekommer ungdoms behov for aktivitet på flere ukedager, helger og i ferier, mener SVeren. Bystyret i hovedstaden behandlet nylig meldingen «Ung i Oslo». – Meldingen er et resultat av at jeg i 2008 foreslo at det må utarbeides en bystyremelding for en bydelsovergripende ungdomspolitikk, Han fikk flertall for at meldingen skulle legge spesielt vekt på å sikre at ungdom med minoritetsbakgrunn og ungdom med funksjonshemninger skulle delta. IVR Tilbud til ildsjeler Nå skal frivillighetskoordinatorer få faglig påfyll. Verdighetssenteret i Bergen har utviklet et eget opplæringsprogram for ildsjelene. Personer som ønsker å lede og koordinere frivillighetsarbeid innen eldreomsorgen, vil ifølge prosjektleder Eirin Hillestad kunne hente inspirasjon, motivasjon og kompetanse i løpet av tre samlinger på til sammen sju dager. Mulighet til vekst – Refleksjon, dialog og rollespill får stor plass på samlingene, sier Hillestad. Hun tror kursdeltakerne vil komme med svært varierende erfaringer, og at de derfor vil vokse på å utveksle erfaringer. Noen av dem som til nå har meldt seg på kurset, har erfaring fra arbeid som frivillig, andre har allerede erfaring som leder av frivillighetsarbeid. – De har også ulik yrkesbakgrunn, og derfor så mye å hente på å komme sammen, mener hun. Hillestad har selv erfaring som leder på et frivillighetssenter, og sier det fins mange måter å organisere arbeidet på. – Uansett hvor deltakerne kommer fra, vil de få verktøy IKKE GRATIS: – Hvis vi skal oppnå godt frivillighetsarbeid, må vi investere i kompetanse hos dem som skal lede frivillighetsarbeidet, mener Eirin Hillestad. som kan være til hjelp i rekrutteringen av frivillige, og de vil få tips om hvordan de best mulig kan ta vare på dem. Først i landet Opplæringstilbudet ved Verdighetssenteret er det første nasjonale tilbudet for ledere innen ledelse og koordinering av frivillighetsarbeid. – Nøkkelen til å skape en velfungerende frivillighetstjeneste er en kompetent og motivert koordinator. De frivillige kommer ikke av seg selv. De må rekrutteres, og de må få mulighet til å utvikle seg og føle seg verdsatt, sier Eirin Hillestad. Første samling for deltakerne blir i høst. Et foreløpig tak er satt ved 15 deltakere. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 6-7/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Stein Husebø fbaargang2011 fbseksjonKIR