– Gode rutiner – Våre HMS-rutiner fungerer, også for dem som arbeider på gravlundene i Stavanger. Har vi ikke gode nok rutiner, går vi gjennom og gjør nødvendige tilpasninger. Personalsjef Unn Rosenberg i Stavanger kirkelige fellesråd har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier fra sykehuset i Stavanger. Jobben som personalsjef har hun hatt i 12 år. I det daglige er hun levende opptatt av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hun husker godt tilfellet med Jan Arild Lunde på Eiganes gravlund. – Vi gjorde nødvendige tiltak, og det var godt å se at prosedyrene vi allerede hadde, ble fulgt. Hun tenker da på varsling av politi, Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten. – Heldigvis gikk det etter omstendighetene bra. Vi sjekket og gikk gjennom rutinene, og brukte litt tid på å sikre oss mot liknende tilfeller. Blant annet skaffet vi målere som under graving viser farlige gassforekomster, sier Rosenberg. Stavanger kirkelige fellesråd går systematisk fram når de kartlegger sin HMSinnsats (helse, miljø og sikkerhet). ENDRING: – Vi har gode rutiner, men følger opp hvis det er behov for tilpasninger, sier personalsjef Unn Rosenberg. – Hvert annet år gjennomgår vi det psykososiale arbeidsmiljøet. Et individuelt spørreskjema danner grunnlag for en samlet oppsummering i den enkelte stab. Dette gjennomgås så i plenum. Denne modellen har vi utviklet over lengre tid i samarbeid med Stavanger bedriftshelsetjeneste, sier Unn Rosenberg. VERNETJENESTE: – I etterkant av den dramatiske episoden på Eiganes gravlund, ble det innkjøpt målere til alle kirkegårdene. Disse varsler hvis det utvikler seg store mengder giftgass, sier verneombud Siri Samuelsen og hovedverneombud Kjell Helge Jåtun. Hun har imidlertid forståelse at det på mindre steder er en utfordring med gode HMSrutiner. – Løsningen kan være å satse mer interkommunalt og få til et samarbeid på tvers av kommunegrensene. Men det aller viktigste er å ta mange små steg i det systematiske arbeidet med HMS, avslutter personalsjefen som har ansvar for 130 ansatte i 17 menigheter og seks gravlundsenheter. Fagbladet 6-7/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKIR