Kutt kan ramme pasientene Både pasienter og ansatte kan bli skadelidende hvis Oslo universitetssykehus opprettholder sitt krav om budsjettkutt, mener styremedlem og tillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen. Sykehusdirektør Siri Hatlen fikk ikke støtte fra verken sitt eget styre, fra Helse Sør-Øst eller fra helseministeren da hun insisterte på at det var uforsvarlig å kutte 500 millioner i budsjettet for Oslo universitetssykehus (OUS). Styret krevde at budsjettet måtte holdes, og Siri Hatlen valgte å ta sin hatt og gå. Fagforbundets tillitsvalgte og styrerepresentant ved OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, ble ikke overrasket over Siri Hatlens plutselige avgang. Risikoen ikke utredet – Verken risikoen eller konsekvensene av kutt på 500 millioner av tidligere inntekt. Samtidig skal trygden beskattes som lønn, slik at netto utbetaling blir litt høyere enn i dag. For de som allerede mottar uføretrygd, blir nivået det samme som i dag. Uføres alderspensjon skal skjermes for halvparten av levealdersjusteringen fra 2011. Dette er en midlertidig ordning som vil gjelde for uføre født i årene 1944– 1951 og som blir alderspensjonister fram til 2018. Da skal skjermingen vurderes på ny. Lav inntektsmulighet – Forslaget inneholder mye fornuftig, men jeg reagerer på at det TRENGER PENGER: Bjørn Wølstad-Knudsen mener Oslo universitetssykehus må skaffe penger til omstilling for å kunne spare senere. GOD ELDREOMSORG Få land har en så god eldreomsorg som i Norge. Vi er også bedre rustet enn de fleste andre land for den kommende eldrebølgen, viser en fersk OECD-rapport. MISFORNØYD MED VIKARBYRÅ Helseforetakenes Innkjøpsservice og de regionale helseforetakene reagerer på lov- og avtalebrudd i flere vikarbyråer. Rammeavtalen med Konstali Helsenor er sagt opp. Flere byråer har fått skarpe advarsler. ØKT FRADRAG FOR FAGORGANISERTE – Vi er innstilt på å fortsette opptrappingen av skattefradraget for fagforeningskontingent, sier statsminister Jens Stoltenberg. – Skattefradrag for fagforeningskontingent bidrar til å gjøre det norske arbeidsmarkedet mer velorganisert, sier statsministeren. NYE SYKEHJEM BLIR DYRERE Føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet krever at nye sykehjem må tilpasses pasienter med demens. Nye sykehjem kan derfor ikke lenger bygges i flere etasjer. Dermed er det behov for større tomter, noe som gjør at prisen blir høyere. MEDLEMSØKNING Fagforbundet har nå totalt 320.300 medlemmer. Siste måned er det en netto økning på 364 medlemmer, og fjorten av nitten fylkeskretser økte medlemstallet siste måned. Hittil i år er medlemstallet økt med 2560. kroner er utredet godt nok. Vår vurdering er at de kan ramme både pasienter og ansatte på en svært uheldig måte. Vi må bruke penger nå for å kunne spare senere, sier Wølstad-Knudsen. – De store endringene i driften som vi holder på med, koster mye penger, men det er ikke lagt inn omstillingsmidler eller tilstrekkelig investeringsmidler i budsjettet. Dermed har vi så langt brukt driftsmidler på å flytte funksjoner fra Aker til Ullevål og fra Ullevål til Rikshospitalet. Sånt koster enorme summer, og vi drar med oss dette ikke skal være lov å tjene mer enn 30.000 kroner i året før uføretrygden avkortes, sier Kari Solberg. Hun er uførerepresentant i Fagforbundets pensjonistutvalg. videre som store driftsunderskudd. Sparer oss til fant – Bare ved å bruke de pengene som en god omstilling krever, kan vi håpe på å få en drift som går i økonomisk balanse om noen år. Hvis prosessen stopper opp, er jeg redd vi kommer til å slite med unødig dyr drift og underskudd som blir vanskelig å håndtere i lang tid framover. – Da sparer vi oss til fant. sier Bjørn Wølstad-Knudsen. Tekst: PER FLAKSTAD Hun mener dette vil bidra til å isolere mange uføre som kunne ha gjort en liten innsats i arbeidslivet. Tekst: PER FLAKSTAD Ragn-Sells bryter loven Arbeidstilsynet påpeker flere lovbrudd hos renovasjonsgiganten Ragn-Sells. Dette ble kjent bare dager etter at RagnSells i en pressemelding erklærte at Arbeidstilsynet kun hadde noen mindre forhold å påpeke. I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at de har funnet flere forhold som de vurderer som brudd på arbeidsmiljøloven og kontrollforskriften. De mener at Ragn-Sells har benyttet ulovlig overtid, og det var ikke inngått skriftlig avtale med en underleverandør om innleie av fem arbeidstakere. Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbladet 6-7/2011 > 7 Foto: Greg Rødland Buick fbaargang2011 fbseksjonKON