OPPDATERT: Dagens utgave av Tidens Krav leses grundig på Bergan sykehjem. Her hjelpepleier Siv Houm sammen med beboer Anna Pettersen. SLIK SPARTE SYKEHJEMMET PENGER: " Oppstart 2009 som sykefraværsprosjekt finansiert av Nav. Videreført i 2010 og 2011. " Økt grunnbemanning med 1,3 årsverk ved kortidsavdelingen i 2009. " Økt grunnbemanning med 3,2 årsverk på hele sykehjemmet i 2010 (unntatt natt). " Bemanningsøkningen er satt inn på de mest belastende vaktene. " Styrte ressurser og fokus på faglighet. " Tett oppfølging og registrering av arbeidsoppgaver. Resultater: " Sykefraværet redusert med 50 prosent ved korttidsavdelingen i 2009, og med 26 prosent på hele huset i 2010. " Redusert vikarbruk kuttet lønnsutgiftene med ca. en million kroner i 2010 (til tross for lønnsoppgjøret som ga ca. 500.000 i lønnstillegg). " Kuttet kostnader til medisinsk utstyr med ca. 200.000 kroner. " Færre ansatte jobber ufrivillig deltid. " Tiltaket er videreført og gir fortsatt svært gode resultater i 2011. Gå " ikke løpe Men dette handler ikke bare om penger. Aud-Randi Ørbog har 35 års erfaring som hjelpepleier, og har fått en ny jobbhverdag. Jeg har fått et skikkelig løft, og har fått en ny glød og en motivasjon for jobben. Nå behøver vi ikke lenger å løpe mellom arbeidsoppgavene og pasientene. Nå kan vi gå. Arbeidet på avdelingene er mer planlagt enn før. Ikke bare hvem som har ansvar for hvilke pasienter, men også de konkrete oppgavene som skal utføres. Klokka 12 er det midtrapport og gjennomgang. Hva du har gjort og hva ikke? Det man eventuelt ikke rekker, blir fanget opp. Tidligere var det slike ting vi gjerne tenkte på når vi kom hjem. Nå oppdager vi det hvis vi har glemt noe, og kan gjøre noe med det. Når jeg går hjem, vet jeg at jeg har gjort det jeg skulle med pasientene, sier hjelpepleier Dobrena Heggelund, som håper at kolleger andre steder også får oppleve fordelene med økt grunnbemanning. Sparer utstyr Mer ressurser når det kniper har også økt de ansattes bevissthet om hvordan de selv kan bidra til å få budsjettene i pluss. Hittil har det spart kommunen for 200.000 kroner i medisinsk utstyr og forbruksartikler, forteller Anni Jensen. Når du har marginalt med tid, gjør du det du må, så tenker du ikke på alternative løsninger. Det er uøko- Foto: Anders Tøsse nomisk å ha tidsnød, men nå har vi også fått økt fokus på å finne bedre og mer økonomiske løsninger. Dyre avlastningsbandasjer er erstattet av atskillig billigere, men like gode varianter. Forbruket av engangshansker er redusert, og bruk av riktige bleier til enhver tid har kuttet kostnadene ytterligere. Og dette går ikke ut over pasientene, understreker enhetsleder Anni Jensen. Vi snakker alternative løsninger som er like gode eller bedre. Pleierne er også entusiastiske: Det er artig å være en av dem som bidrar til at noe blir bedre, sier Aud-Randi Ørbog. Uavklart framtid Nylig ble det avklart at et annet av Kristiansunds sykehjem vil starte opp et prosjekt med økt grunnbemanning etter modell fra Bergan. Foreløpig er Bergan sikret økt grunnbemanning ut 2011. Fem"seks ansatte har fått økt stillingsprosent gjennom prosjektet. Om de får fortsette slik, er fortsatt uavklart. I samarbeid med Fagforbundet og Sykepleierforbundet jobber vi nå med en sak til bystyret for å få faste stillinger til de som har fått økt stillingsandel. Vi håper på en avgjørelse før sommeren. " Vi har møtt både politisk og administrativ velvilje i kommunen, men det gjenstår å se om de vil satse på oss videre, sier Anni Jensen. > Fagbladet 6-7/2011 > 11 UFRIVILLIG DELTID " I statistikken kalles de undersysselsatt; en som går i deltidsstilling, men ønsker seg større stillingsandel. " 1. kvartal i år var 68.000 arbeidstakere undersysselsatt. Det er 5000 flere enn ved samme tid i fjor. " Kjønnsmessig er fordelingen 52.000 kvinner og 16.000 menn. " Det totale antallet timer som de undersysselsatte ønsker, utgjør 25.000 årsverk. Kilde: SSBs arbeidskraftundersøkelse 2011 fbaargang2011 fbseksjonKON