Kontor og administrasjon Foreslår meir openheit Eg ynskjer opne møte i kontrollutval og kommunale føretak, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Kommunaldepartementet sender nå på høring framlegg til endringar i kommunelova, inndelingslova, lov om interkommunale selskap og kvitvaskingslova. Departementet gjer framlegg om at styremøte i kommunale føretak som hovudregel skal vere ope. I tillegg ynskjer statsråden at møta i kontrollutvalet skal vere opne. I dag vel kontrollutvala sjølve. Navarsete foreslår dessutan endringar i føresegna for å sikre at kontrollutval og revisor får innsynsrett i alle interkommunale samarbeid og i alle aksjeselskap som direkte eller indirekte er heileigde av kommunen. – Eg vil leggje til rette for at kontrollutvalet og revisor kan gjere ein god jobb. Innsynsretten er viktig i samband med selskapskontroll, seier Navarsete.    MoS STOLTE: Styreleder Gerd Eva Volden, administrasjonssjef Hilde Klæboe og kompetanserådgiver Odd Mandal er glad for at Fagakademiet blir leverandør av Helsedirektoratets nye lederopplæring for kommunale helse- og omsorgsledere. Opplæring for omsorgsledere Helse- og omsorgsledere i kommunene får nå tilbud om ny opplæring i ledelse foran den store samhandlingsreformen. Fagakademiet tilbyr aktuell lederopplæringspakke til landets kommuner. Sammen med Høgskolen i Hedmark og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har Fagakademiet vunnet Helsedirektoratets anbud på Praktisk lederopplæringspakke for de kommunale omsorgstjenestene. – Det er moro, utfordrende og en tillitserklæring at vi har fått dette oppdraget, sier administrasjonssjef Hilde Klæboe i Fagakademiet. Avtalen går over tre år med mulighet til forlengelse i to år til. – Fagakademiet ble valgt for sin kvalitet i innhold og gjen- nomføring. Det er vi stolte av, sier styreleder Gerd Eva Volden. Milliontilskudd Økonomien er sikret med fire millioner i årlig tilskudd fra Helsedirektoratet. Kommunene, eller flere kommuner i samarbeid, kan bestille opplæringspakken helt eller delvis og betale for gjennomføring lokalt. Det kommer forelesere fra Høgskolen, RO og Fagakademiet i tillegg til lokale veiledere. – Samhandlingsreformen vil naturlig nok prege utdanningen. En rød tråd vil være faglig refleksjon og veiledning, sier kompetanserådgiver Odd Mandal. Fire moduler Lederopplæringen er samlingsbasert med oppgaver i mellomperioden og mulighet til å gå opp til eksamen. Fullført studium gir 30 studiepoeng. De fire modulene som hver utgjør 7,5 studiepoeng er: • Ledelse av myndiggjorte med- arbeidere og utvikling av personlig lederferdighet. • Strategisk kompetanse- planlegging – styring og ut- vikling. • Virksomhetens økonomi- styring og kvalitetsutvikling. • Samhandling, kommunika- sjon og forhandlingskompetanse. Tekst og foto: MONICHA SCANCHE LEDEROPPLÆRINGSPAKKEN kan gjennomføres fra 1. januar 2012. Interesserte kan henvende seg til alle tre parter fra nå av. Kontaktperson er odd.mandal@fagakademiet.no, tlf. 416 77 510. EU-millioner til offentlig samarbeid EU har gått inn for såkalt offentlig–privat samarbeid (OPS) i flere bransjer. Peter Waldorff i Internasjonalen for offentlig ansatte vil snu pengestrømmen. På vegne av Iska har han presset på for at EU også skal støtte opp under offentlig– offentlig samarbeid. EU-kommisjonen har nå bevilget 40 millioner euro til samarbeid mellom offentlige vannforsyningsselskap i Afrika og Karibia.    MoS 28 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON