Ta vannet tilbake I ei tid med finanskrise er det store beløp å spare ved å ta vann og energi tilbake i offentlig regi. Paris har gjort det. Nå lar flere seg inspirere. – Rent vann, energi og et avløpssystem som fungerer, er helt grunnleggende både i industriland og i utviklingsland, sier Peter Waldorff, generalsekretær i Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (Iska). På Velferdskonferansen i mai advarte han mot å overlate vann- og elektrisitetsforsyning til markedskreftene. 90 prosent av verdens vannforsyning drives i offentlig regi. I de 400 største byene i verden drives 84 prosent offentlig. Men multinasjonale selskaper har stor appetitt på dette markedet. Splittes opp Waldorff framholder at leveransene på elektrisitet mange steder blir splittet opp. Forskjellige selskaper har ansvar for produksjon, andre for transport av strøm og atter andre for strømmålerne i hjemmene. Tydeligst ser vi dette i USA, som har kommet lengst i deregulering og privatisering. California opplevde i år 2000 en blackout, alt gikk i svart. Los Angeles som hadde elektrisitetsforsyning i offentlig regi, gikk fri. – Blackout koster penger, og også næringslivet er avhengig av stabil strømforsyning. De samme selskapene som hadde lobbet for deregulering, gikk etter blackouten til myndighetene og ville ha forsyningssikkerheten tilbake i offentlig regi, sier Waldorff. Inspirert av Paris – Etter at Paris i 2010 tok vannforsyningen tilbake etter 25 år i privat drift, har byen spart omlag 35 millioner euro i året, forteller Waldorff. Djakarta i Indonesia har latt seg inspirere av det som har skjedd med vannforsyningen i Paris. – Nå når de offentlige finanser er under press, er det mye penger å spare på å ta tjenestene tilbake i offentlig regi, fastslår Peter Waldorff. Tekstog foto: MONICA SCHANCHE INTERNASJONALT: Iskas generalsekretær Peter Waldorff representerer 20 millioner mennesker verden over som utfører offentlige tjenester i sine land. Får bruke GPS-bevis i retten Lokalt utviklingsarbeid Fagforbundet er fornøyd med at det nye programmet for kvalitet i tjenestene Saman om ein betre kommune får bred omtale i kommuneøkonomiproposisjonen. Hovedtemaene for samarbeidet vil være sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Programmet er planlagt å vare til 2015, med start høsten 2011. Saman om ein betre kommune skal støtte opp om det gode utviklingsarbeidet lokalt, og programmets hovedaktivitet vil bestå av lokale prosjekter. – Jeg er glad for at det understrekes så tydelig at programmet bygger på god lokal forankring, der folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte lokalt er involvert i utformingen, sier forbundsleder Jan Davidsen.    SH Høyesterett godtar bruk av ulovlig overvåkning som bevis i arbeidsrettssak. Fagforbundsmedlem Jørn-Roar Rollstad fikk i fjor sparken som renovatør fordi Avfallsservice i Nord-Troms mente han hadde tatt for lange pauser og samtidig skrevet overtid. Renovasjonsselskapet brukte GPS-overvåkning for å undersøke arbeidstida hans. Datatilsynet har uttalt at denne formen for overvåkning er ulovlig, og saken er sendt til Personvernnemnda. Til tross for dette mener Høyesterett at arbeidsgivers materiale kan brukes som bevis i arbeidsrettssaken som starter i juni. Fagforbundets påstand er at overvåkningsmateriale som er innhentet ulovlig, ikke kan brukes som bevis. Men både tingretten og lagmannsretten er av en annen oppfatning. Nå har også Høyesteretts ankeutvalg avvist å behandle lagmannsrettens kjennelse. – Dette åpner for at arbeidsgiver langt på vei kan bruke elektroniske spor fra ansatte som bevis i blant annet oppsigelsessaker, sier Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen. Han mener dette vil skape presedens, og frykter at avgjørelsen vil gi mer overvåkning i arbeidslivet.    MoS Fagbladet 6-7/2011 > 29 Illustrasjonsfot: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON