Tiltak på Stovner En boligblokk der flere av beboerne har spesielle behov. «Værestedet» er en leilighet i 1. etasje som er omgjort til kafé der beboerne kan delta i aktiviteter, lage mat, og treffe venner. Boligbrua er et bomiljøtiltak som gir individuelt tilpasset oppfølging i bolig med base i en kommunal boligblokk. Deltar i det nasjonale prosjektet Fra midlertidig til varig bolig. Målet er å øke bosetting av vanskeligstilte, og bedre bomiljøet for alle beboere. Finansieres av Nav drift og utvikling og er et samarbeid med Boligenheten. Koordinerende tillitspersonforsøk gir tett individuell oppfølging til personer med sammensatte problemer. Driver oppsøkende virksomhet og lager individuelle planer for å bedre livssituasjonen til beboerne. Finansieres av Helsedirektoratet. Aktivisering for LAR-brukere skal aktivisere mennesker under legemiddelassistert behandling (LAR) med tanke på økt livskvalitet og arbeidsrettede tiltak. NYÅPNET: Leilighet 110 i Stovner Senter 16 er forvandlet til et trivelig treffsted med mulighet for aktiviteter for mennesker som sliter. Solvang er delvis ufør, og han har tidligere vært uten fast bopel. Egen miljøvaktmester Stovner bydel har i flere år hatt en ansatt som miljøvaktmester i den kommunale boligen for å trygge bomiljøet. Miljøvaktmester Frank Haraldsen holder det ordentlig både inni og utenfor blokka. Bygget har fått en skikkelig overhaling, med solid brannskille mot trygdeboligen ved siden av og brannvarsling direkte til brann- og redningsetaten. – Hvis beboerne trenger større reparasjoner, gir Boligbygg god service og stiller med snekker og rørlegger, forteller miljøvaktmesteren. Når fram til flere Nav Stovner ser verdien av å integrere prosjekter med finansiering fra Helsedirektoratet i den ordinære tjenesten. Prosjektet Koordinerende tillitsperson driver oppsøkende virksomhet med tett oppfølging av mennesker med sammensatte problemer. Flere av dem bor på rusmid- VELKOMMEN INN: Prosjektkonsulentene Håvard Spjøtvold, Ingeborg Skjærvø og miljøvaktmester Frank Haraldsen klipper snoren til Værestedet. deletatens lavterskeltilbud. Bo-oppfølgingstiltaket Boligbrua følger opp rusavhengige under rehabilitering, og Aktivisering for LARbrukere (legemiddelassistert rehabilitering) er i startfasen. Ut av isolasjon – Dette er en meningsfull jobb. Hvis ett menneske får et bedre liv, så er det verd hele satsingen, sier nyansatt LAR-konsulent Gard Frækaland. Stovner bydel har omlag 80 mennesker på LAR-behandling. Ni brukere er tilknyttet aktiviseringsprosjektet så langt. – Mange sitter mye alene Med en LAR-koordinator er det mulig å gjøre noe positivt og finne på noe sammen, sier Frækaland, og nevner trening, kino og kafébesøk. Og ikke minst heie langs løypene under ski-VM, som var en av brukernes store drøm. – Det kan være vanskelig å måle livskvalitet, men en side er for eksempel å få bedre selvfølelse, slik at de tør å ta kontakt med barna sine igjen, sier Frækaland. Prosjektet startet for et halvt år siden og gir allerede resultater. Tre av de ni deltakerne avslutter sosialstønad og er over på arbeidsavklaringspenger. En er på vei inn i en arbeidsmarkedsbedrift, og en hospiterer i Aksjon for en vakrere Groruddal. Fagbladet 6-7/2011 > 31 fbaargang2011 fbseksjonKON